Дата: 11 юни 2013 г.

“Консултантски услуги за разработване на три типа на бизнес услуги, включващи 3 дневно обучение, консултантски услуги и организиране на трудова борса в гр. Силистра”

Финансирането на настоящата услуга е по проект: ”Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш”, MIS код 564, по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Пълният пакет от документи, включително и Техническото задание, се намират и могат да бъдат изтеглени от следните Интернет страници: www.eufunds.bg,www.arci-ngo.org;

Изпълнението на договора включва следните дейности:

  1. Разработване на икономически профил на трансграничния регион
  2. Функционално описание на пакетите услуги и реализиране на 3-дневно обучение
  3. Организиране на Трудова борса в гр. Силистра

Прогнозна стойност на договора в лева, без ДДС (в цифри): 45 766, 42

Срок за изпълнение на поръчката: 4 месеца

Крайният срок за подаване на оферти е 17:00 часа местно време на 26 юни 2013 г. на адреса посочен в поканата: АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, ул. „Шар планина“ 75, етаж 4, офис 47.

Контакти за допълнителна информация:АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, телефон/факс: +359 86 820772, електронна поща:arci_ngo@abv.bg.Лице за контакт: Диана Бебенова – Николова

Пакет с тръжна документация:

Публична покана

Решение публична покана