Дата: 21 юни 2013 г.

„Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството – Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”

Финансирането на настоящата услуга е по проект: ”Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш”, MIS код 564, по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Пълният пакет от документи, включително и Техническото задание, се намират и могат да бъдат изтеглени от следните Интернет страници: www.eufunds.bg,www.arci-ngo.org;

Изпълнението на договора включва строително – монтажни дейности за изграждане на „Логистичен център за развитие на предприемачеството – Силистра- Кълъраш” в УПИ VII, квартал № 265 по плана на гр.Силистра”. Площ на парцела – 821.22 м2, ЗП – 482.30 м2; РЗП – 1017.74 м2.

Прогнозна стойност на договора в лева, без ДДС (в цифри) : 1 719 473,34

Срок за изпълнение на поръчката: 30.04.2014 г.

Крайният срок за подаване на оферти е 16:00 часа местно време на 12 юли 2013 г. на адреса посочен в поканата: АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, ул. „Шар планина“ 75, етаж 4, офис 47.

Отварянето на офертите ще се извърши в 10:00 часа на 15 юли 2013 г., в офиса на АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, ул. Шар планина 75, етаж 4 , офис 47

Контакти за допълнителна информация: АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, телефон/факс: +359 86 820772, електронна поща: arci_ngo@abv.bg. Лице за контакт: Диана Бебенова – Николова

Приложения към тръжната документация:

Публична покана

Решение публична покана 

Въпроси и отговори:

546-111/05.07.2013

546-113/08.07.2013