Дата: 03 юли 2013 г.

“Осигуряване на информация и публичност”

Финансирането на настоящата услуга е по проект: ”Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш”, MIS код 564, по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Пълният пакет от документи, включително и Техническото задание, се намират и могат да бъдат изтеглени от следните Интернет страници: www.eufunds.bg, www.arci-ngo.org;

Изпълнението на договора включва: подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали, който да популяризират постигнатите проектни резултати, да информират за предоставяните услуги в областта на бизнес сътрудничество и икономическо развитие в региона Силистра – Кълъраш, както и да визуализират приноса на Общността за изпълнението на проекта.

Прогнозна стойност на договора в лева, без ДДС (в цифри) : 25 425,79

Срок за изпълнение на поръчката: 31.05.2014г.

Крайният срок за подаване на оферти е 16:00 часа местно време на 15.07.2013 г. на адреса посочен в поканата: АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, ул. „Шар планина“ 75, етаж 4, офис 47.

Отварянето на офертите ще се извърши в 10:00 часа на 16.07.2013 г., в офиса на АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, ул. Шар планина 75, етаж 4 , офис 47

Контакти за допълнителна информация: АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, телефон/факс: +359 86 820772, електронна поща: arci_ngo@abv.bg. Лице за контакт: Диана Бебенова – Николова

Пакет с тръжна документация:

Публична покана

Решение публична покана