Публична покана за избор на изпълнител с предмет “Осигуряване на логистика при провеждането на краткосрочни тридневни обучения без присъждане на кредит на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна среда, свързани с изпълнението на дейностите по проект „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване“, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.”. 

Пълният пакет от документи, включително и Техническото задание, се намират и могат да бъдат изтеглени от следните Интернет страници: https://eumis2020.government.bg – Информационна система за управление и наблюдение средствата от ЕС в България – ИСУН 2020.

Осъществяване на тридневни изнесени обучения (с по 24 академични часа физическо присъствие) за общо 526 души (в групи до 10 човека) в периода 21.06. 2021 – 31.12.2022г.  с осигуряване на:·       2 бр. нощувки за общо 526 души ( хотел най-малко 3* с общ капацитет за настаняване не по-малко от 70 човека. Настаняване в двойни стаи, апартаменти).·       Изхранване – две закуски, три обяда, две вечери за общо 526 човека;·       За всяко тридневно обучение по 6 бр. кафе паузи (минимално изискване: мин.  вода, кафе, дребни сладки и соленки, плод) за общо 526 човека;·       наем зали –  за всяко тридневно обучение, с включено оборудване (лаптоп, мултимедия, екран). Залите да са с капацитет за не по-малко от 10 човека, при спазване на необходимите противоепидемични мерки, и за осигуряване на едновременно обучени до 50 човека за едно тридневно обучение;

Прогнозна стойност : 110 460 (сто и десет хиляди четиристотин и шестдесет) лева без ДДС за тридневни обучения за общо 526 човека, проведени за периода от 21.06. 2021 – 31.12.2022г. Единична цена за 1 бр. участник не повече от 210 лв. (двеста и десет лева ).

Крайният срок за подаване на оферти е 23:59 часа местно време на 18/06/2021г.

Отварянето на офертите ще се извърши в 17:30 часа на 21 юни 2021 г., в офиса на АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ), гр. Сoфия,  ул. “Иван Миланов” 5, етаж 1.