Info-sign-70x50-cm-768x548

„Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!

Проект „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът се изпълнява от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) в партньорство с 18 училища и детски градини от цялата страна.

Целите на проекта са насочни към повишаване на професионалните компетентности на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

В рамките на 24 месеца повече от 550 педагогически специалисти и 30 образователни медиатори ще преминат през поредица от специализирани обучения за работа в мултукултурна образователна среда. Част от дейносттите включват и разработване и/или актуализиране на планови, програмни и стратегически документи за работа в мултикултурна среда в партньорските организации.