5_Leadership&motivation

Име на проекта: “Лидерство и мотивация – призвание или професия”, 2007CB16IPO007 – 2012 – 3 – 42

Период на изпълнение: 19.12.2013 г.– 18.12.2014 г.

Финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Македония, CCI Number: 2007CB16IPO007

Проектът се изпълни от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – клон Благоевград, България и Фондация за развитие на малките и средни предприятия – Куманово, Македония

Обща цел:

“Да подкрепи териториалното сближаване на региона, конкурентоспособността и устойчивостта за развитието чрез подкрепа за сътрудничество, сближаване между хората и общностите, подобряване на качеството на живот и ефективно използване на общите ресурси.”

Специфични цели:

  • Повишаване на знанията, умения и професионалните компетенции на ръководните кадри в МСП;
  • Създаване на условия за инкорпориране и прилагане на съвременни европейски стандарти за управление на човешките ресурси;
  • Установяване на партньорства и създаване на активно взаимодействие между фирмени структури от региона;
  • Подобряване на вътрешно фирмена бизнес среда.

Проекта е насочен към мениджъри и HR служители от МСП в Куманово и Благоевград, и заети лица, служители на обхванатите МСП.

Проектът стартира с разработка на „Aнализ и Наръчник за инкорпориране на съвременни европейски стандарти за управление на HR в политиката на МСП от трансграничния регион”. В контекста на проекта, анализът има за цел да повиши капацитета на служителите, заемащи ръководни длъжности за изработване и прилагане на политики за развитие на HR и ефективното им управление.

Акцент в проекта бяха провеждането на специализирани обучения (тренинг академия) за мениджъри и НR специалисти в Македония и в България. Обученията осигуриха развитие на нови компетенции и осмисляне на мениджърската роля за максимална продуктивност чрез умело управление на наличните ресурси, изградиха умения за проектиране на полезни инструменти за измерване стойността на човешкия капитал и прилагане на техники за оценка на трудовото представяне. Завършилите обучението получиха сертификати, удостоверяващи придобитите знания. В допълнение, на служителите в целевите МСП в Македония и България бяха проведени групови обучения. Целта на тези обучения беше да се постигне по-висока ефективност в работния процес, по-прецизно вземане на решения, да се повиши удовлетвореността от работата, да се постигнат по-високи нива на мотивация и да се стимулира креативността на служителите.

Проектните дейности включваха  и провеждането на кръгла маса на тема “Активно взаимодействие – гарант за успех” в Куманово, Македония и Трансграничен Форум на тема „Лидерство и мотивация – призвание или професия“ в Благоевград, България, целящи да се установи мрежа за сътрудничество между целевата група и заинтересованите страни.

Постигнати резултати:

Разработен „Анализ и Наръчник за инкорпориране на съвременни европейски стандарти за управление на HR в политиката на МСП от трансграничния регион” на Български език и на Македонски език.

Проведени 2 бр. специализирани обучения (тренинг академия) за  мениджъри и НR специалисти: 1 в Куманово, Македония и 1 в Благовеград, България

Проведени 20 съвместни групови тренинги: 10 в Македония и 10 в България.

Обучени мениджъри и НR специалисти – 20 лица и обучени заети лица – 100 лица от двете страни на границата

Проведена кръгла маса в Македония и Трансграничен Форум „Лидерство и мотивация – призвание или професия” в България.

Създаден Меморандум за сътрудничество