50-768x576

Име на проекта: “Светът пред прага ни”

Период на изпълнение: 30.01.2013 г. – 30.01.2016 г.
Финансиран от Европейската комисия чрез Програмата „Non-State Actors and Local Authorities in Development” (Raising public awareness of development issues and promotingDevelopment education in the Еuropean Union and acceding countries) DCI-NSAED/2011/20

Проектът се изпълни от 4 неправителствени организации: „Център за развитие на образованието – Камбрия“, Великобритания в партньорство с „Алианс за регионални и граждански инициативи”, България, “Бъдещ световен център”, Кипър и Институт за глобална отговорност „IGO”, Полша.

Обща цел: подобряване информираността и промяна в отношението на децата относно темите за развитие и осигуряване предпоставки за дейности в подкрепа на устойчив начин на живот.

Специфичната цел на проекта е да подобри информираността на преподавателите в предучилищна или начална образователна степен относно образованието за развитие. Той подготви и насърчи използването на теми свързани с глобалното развитие и гражданското образование за уроци от задължителната учебна програма в детската градина и началната училищна степен.

Така проектът съдейства за промяна на нагласите на деца от предучилищна възраст по отношение на въпроси, свързани с устойчивото развитие, взаимовръзките в глобализирания свят, потреблението на стоки. Проектът цели да формира поведенчески модели за устойчиво развитие не само сред най-малките, но и семействата и общността като цяло.

Проекта е насочен към:

Предучилищни педагози и детски учителки в партньорските държави (пряко 200; косвено 2000 г.);

Деца на възраст 3-8 в страните партньори (директно около 3000) и техните родители (косвено около 3000);

Производителите на храни, селски занаятчии и майстори в страните партньори, Субсахарска Африка (Етиопия) и St Lucia (около 50);

Други практикуващи педагози, неправителствени организации за развитие на образование и представители на местните власти в страните-партньори (около 100).

Основни дейности по проекта:

  1. Провеждането на образователни инициативи, които насърчават „уроци на открито”. Това има за цел да стимулира способността на децата да учат от опит и нагледно да се въвеждат въпросите на глобалното развитие чрез онагледяване на понятията за взаимосвързаност, устойчивост и справедливост;
  2. Провеждане на инициативи за изграждане на връзки и комуникация с местни производители на хранителни продукти и занаятчии, по теми достъпни за децата;
  3. Организация на събития, отпечатване на специализирани учебни материали за подпомагане на преподаватели в предучилищен и начален курс за въвеждане на теми от глобалното образование чрез използване на интерактивни методи и учебни ресурси, разработени по проекта и  популярни във Великобритания;
  4. Провеждане на дейности за насърчаване изграждането на партньорски взаимоотношения с родителите и семействата при обучението по темите на проекта, както и с организацията Cumbria Fairtrade Network, подкрепяща устойчива и социално справедлива търговия;
  5. Провеждане на обмени и работни визите на участници от страните-партньори по проекта да установят контакти с производители на храни в чужбина, включително ЕС и Африка на юг от Сахара.

Постигнати резултати:

  1. Отпечатан и разпространен Наръчник от материали, включващ интерактивни методики и дейности;
  2. Провеждане на фокус-групи с учители, родители и местни производители за запознаване с темата за Образование за развитие.
  3. Провеждане на уроци на открито и учебно-образователни инициативи с участие на деца и местни производители
  4. Изграждане на партньорство за преподаване на образование за развитие или гражданско образование между образователните институции, неправителствен сектор и представители на местния бизнес.

Уебсайт: www.worldfromourfoorstep.com
Фейсбук група: https://www.facebook.com/worldfromourdoorstep/?ref=ts&fref=ts