dee

Име на проекта: DEE – Diversity, Equality and inclusion in pre-primary Education and care: a gender perspective;

(Разнообразие, равенство и приобщаване в предучилищното образование: от гледна точка на пола)

Период на изпълнение: 02.11.2017 г. – 01.05.2020 г.

Финансиран от: Европейската комисия по програма Еразъм +

Проектът се изпълнява  от 5 организации :  Автономна провинция Тренто (Provincia Autonoma di Trento – P.A.T.), в партньорство с „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)”, България,  Университетът в Тренто, (Universita degli Studi di Trento), Институт за изследване на мъжествеността и изследванията на пола (Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark), Австрия, Асоциация Спасете детето в Щирия (Rettet-das-Kind-Steiermark), Австрия.

Обща цел: Този проект има за цел да допринесе, определи и разпространи модел за обучение и образователни инструменти за насърчаване на равните възможности за всички от ранна детска възраст, като се има предвид разнообразната култура, произход и способности и обръщайки  внимание на междусекторната перспектива. 

 Специфични цели на проекта:

 • Да се подобрят образователните услуги в ранна детска възраст чрез специфични работни практики за обучители по въпросите на равенството между половете и стереотипите.
 • Да се обменят най-добри практики сред партньорите в областта на равнопоставеността между половете и разнообразието в ранна детска възраст (0-6 години);
 • Да се разработи специфично обучение за предучилищни преподаватели с цел  да им се предоставят компетентности и умения, необходими за предоставяне на висококачествени услуги и посрещане на все по-разнообразните потребности, свързани с различията между половете, в пресечна точка с други субективни и социални различия;
 • Разработване на ефективни образователни материали за преподавателите;
 • Насърчаване на равнопоставеността на половете във и по време на образованието в предучилищните заведения и с родителите въз основа на идеята за образователен съюз между училището и семейството;
 • Създаване на  рамка / насоки и инструменти за използване и извън рамките на партньорството, които се опитват да включат равенството между половете в ранното образование (адаптивно в други страни от ЕС).
Проектът е насочен към:
 •  Преподаватели и предучилищни педагози, работещи в предучилищните заведения в партньорските страни
 • Ръководствата на учебните заведения
 • Родителите на децата, които се обучават в институциите взимащи участие в проекта
 • политици
 • Университети и образователни институции, които подготвят бъдещите учители

Основни дейности по проекта:

 • Изготвяне на наръчник и модел за обучение за работа с деца за учители в предучилищната система на образование
 • Провеждане на обучения за преподаватели по темата за равенството на половете и преодоляване на половите стереотипите
 • Разработването на комуникационни материали и практики за родителите
 • Изготвяне на препоръки за педагогически координатори в системата на предучилищното образование и и за вземащите решения в местните правителства, отговорни за проблемите на предучилищното образование .

Резултатите от проекта, изброени и описани като интелектуални продукти, са:

 • Изготвен наръчник за учителите за работа с деца на предучилищна възраст по темата за равенството на половете;
 • Създаване на модел за  обучение на преподаватели по проблематиката;
 • провеждане на обучения на предучилищни педагози, свързани с темата за равенството на половете
 • разработването на комуникационни материали и практики за родителите
 • Препоръки за педагогически координатори в системата на предучилищното образование и и за вземащите решения в местните правителства, отговорни за проблемите на предучилищното образование .
 • създаване на уеб сайт на проекта, на който да бъдат качени разработените материали
 • организиране на четири мултиплициращи събития- имащи за цел да насърчават приемането на резултатите от проектите в страните партньори по проекта