125993078_376894683549489_5710691332193742092_n

В периода октомври – ноември 2020г. Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ) проведе информационно – образователни семинари, посветени на Целите за устойчиво развитие на ООН 2030! Участие в срещите в гр. София, Пловдив и Търговище взеха повече от 100 ученици и учители, директори на образователни институции, студенти, представители на неправителствени организации и др. Събитията са част от реализацията на проект „Очите на надеждата“, финансиран по глобален проект „Лицата на миграцията“, договор No SDGs-SC01.
Проектът цели да повиши осведомеността относно Целите за устойчиво развитие, с фокус миграция, да подкрепи и мобилизира широк кръг заинтересовани страни на национално и регионално ниво за постигане на Целите, да осигури подкрепяща среда за взаимодействие между местни и публични власти, НПО, представители на образователни институции, широката общественост и др.
В днешния глобализиран свят хората се движат постоянно. Миграцията разрушава традиционните разлики между културите, етническите групи и езиците и допринася за разнообразието, културното и икономическо богатство. Много хора възприемат миграцията като предизвикателство или дори като заплаха. Тя е предизвикателство за механизмите на правата на човека, които се борят да гарантират пълноценното упражняване на правата на човека от всички, включително мигрантите, защото човешките права на мигрантите често се нарушават. Участниците бяха запознати с характеристиките на миграцията в миналото и днес, взаимовръзката с климатичните промени, бедността, неравенствата, образованието, трафика на хора и др. Фокусирано беше внимание върху контрола върху миграцията, анализирани бяха националните и европейски стратегии и нормативни документи, засягащи миграцията, както и взаимодействието между правителствата и компаниите за насърчаване на определени видове миграция и добри примери от подобни действия (напр. В здравните грижи, селското стопанство, преработвателната промишленост и др.)

Като част от изпълнение на дейностите, АРГИ предостави на училищата за глухи деца в София, Пловдив и Търговище разработени учебни помагала за ученици на възраст между 10-18 години по темата за миграцията, който да се използват както във формалното образование, така и като допълнителен ресурс в разнообразни извънкласни форми на обучение.

Повече информация за проекта и разработени учебни помага по засегнатите теми, можете да намерите тук: www.arci-ngo.org, www.devedu.eu, 

#DEARprogramme, #facesofmigration, ##getupandgoals #iteach4globalgoals

128080804_3593116967447542_7713463449659468826_n129281759_2982414081972591_1626592029733028826_n127811611_372163187372126_1632076403780256716_n125474030_666873474201691_1563678543800905651_n128882382_220498652807506_9215751418435706731_n128506788_201940394793523_3271253298215820526_n