лого1

Право в целта! Време за Глобално образование: международна мрежа от активни училища за Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Договор CSO-LA / 2017 / 388-124.

Период на изпълнение: 11.11.2017 г.- 30.10.2020 г.

Финансиран от Европейската комисия чрез Програмата „Non-State Actors and Local Authorities in Development” (Raising public awareness of development issues and promoting Development education in the Еuropean Union and acceding countries).

Проектът се координира от италианската организация CISP и включва 12 европейски държави: Австрия, България, Чехия, Унгария, Ирландия, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Обединеното кралство. Основни участници в проекта са НПО, университети и местни власти. Сдружение „АРГИ“ изпълнява проектните дейности в България.

Обща цел: Да допринесе за структурното свързване на формалното образование с глобалното гражданско образование (ГГО) и осведомеността относно Целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР).

Проекта е насочен към: ученици на възраст от 11 до 19 години, учители и директори на училища, училищни общности,  местни власти, широката общественост.

Дейности по проекта в България:

  1. Разработване нови учебни материали по част от Целите за устойчиво развитие на ООН, а именно: „Намаляване на неравенства борба“, „Борба с климатични промени“, „Миграция“
  2. Обучение на учители за прилагане на новите образователни модели ( за 40 учители от страната).
  3. Тестване в учебния процес на разработените материали по 3-те теми за Устойчиво развитие сред ученици между 11-16 годишна възраст ( включени не по-малко от 800 ученици).
  4. Провеждане на инициативи, събития и др. за популяризиране на Целите за устойчиво развитие, насочени към местните общности и провеждани от ученици от училищата, участващи в проекта.
  5. Провеждане на Национална информационна кампания за повишаване на осведомеността относно Целите за устойчиво развитие.

Очаквани резултати:

  • Европейските учители и други заинтересовани страни (директори на училища, представители на образователни институции и др. ) да са запознати с концепцията за глобално гражданско образование и да се повиши информираността им относно Целите за устойчиво развитие на ООН.
  • Повишаване компетенциите на учителите, включени в обученията, по отношение прилагането на темите за ЦУР в образователния процес.
  • Повишена ангажираност на учениците по заложените в проекта теми и повишаване на обществената осведоменост относно ЦУР.
  • Повишена съгласуваност и разбиране за процесите, свързани с оценката на качеството на резултатите от обучението по ГГО, във формалното образование на национално и европейско ниво.
  • Провеждане на мащабна европейска кампания за популяризиране на Целите за устойчиво развитие чрез създаване на сайт на проекта, провеждане на инициативи и събития в държавите-партньори, публикации в социалните медии и youtube и др.

 

Уебсайт: https://www.getupandgoals.eu; https://www.getupandgoals.bg

 

Фейсбук страница: Get Up and Goals Bulgaria