logo-bg-center

През май 2023г. успешно приключи реализацията на Проект „ Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е с обща стойност: 415 084,50 лева, от които 352 821,82 лева Европейско финансиране и 62 262,68 лева Национално съфинансиране.

(още…)

311111425_1606034496458969_3995392644407678374_n

В  периода юни – септември 2022г. в гр. Стара Загора се проведоха двудневни обучения без присъждане на  квалификационен кредит, с участието на повече от 400 педагогически специалисти от 18 -те партньорски организации в проект Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г. Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Темата на обученията беше “Иновации в поднасянето на учебното съдържание в мултикултурна среда“  Програмата изгражда и усъвършенства уменията на педагогическите специалисти за създаване и прилагане на иновации в методите, процесите и организацията на поднасяне на учебното съдържание, заложено в ДОС за работа в мултикултурна среда. Представен бе четиристъпков модел за създаването на иновативни добри практики в образователния процес.

 

logo-bg-center

Публична покана за избор на изпълнител с предмет “Осигуряване на логистика при провеждането на краткосрочни двудневни обучения без присъждане на кредит на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна среда, свързани с изпълнението на дейностите по проект „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване“, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.”. 

Пълният пакет от документи, включително и Техническото задание, се намират и могат да бъдат изтеглени от следните Интернет страници: https://eumis2020.government.bg – Информационна система за управление и наблюдение средствата от ЕС в България – ИСУН 2020.

Осъществяване на двудневни изнесени обучения (с по 16 академични часа физическо присъствие) за общо 608 души (в групи до 10 човека) в периода 01.06. 2022г. – 30.04.2023г.  с осигуряване на:

  • 1 бр. нощувка за общо 608 души ( хотел най-малко 3* с общ капацитет за настаняване не по-малко от 70 човека. Настаняване в двойни стаи, апартаменти).
  • Изхранване – една закуска, два обяда, една вечеря за общо 608 човека;
  • За всяко двудневно обучение по 4 бр. кафе паузи (минимално изискване: мин.  вода, кафе, дребни сладки и соленки, плод) за общо 608 човека;
  • Наем зали –  за всяко двудневно обучение, с включено оборудване (лаптоп, мултимедия, екран). Залите да са с капацитет за не по-малко от 10 човека, при спазване на противоепидемични мерки (ако е приложимо), и за осигуряване на едновременно обучени до 60 човека за едно двудневно обучение;

Прогнозна стойност : 69 920 (шестдесет и девет хиляди деветстотин и двадесет лева) лева без ДДС за двудневни обучения за общо 608 човека, проведени за периода от 01.06. 2022 – 30.04.2023г. Единична цена за 1 бр. участник не повече от 115 лв. (сто и петнадесет лева ) без ДДС.

Краен срок за подаване на оферти:  до  23:59 ч. местно време на 28.05.2022г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 30 май 2022г. от 18:00 часа в офиса на АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ), гр. Сoфия,  ул. “Иван Миланов” 5, етаж 1.

 

 

IMG_4497

През месец март 2022г. в област Силистра се проведоха поредица от обучения с присъждане на 1 квалификационен кредит, участие в които взеха педагогически специалисти от ОбУ “Св.Кл.Охридски”, с Проф.Иширково, ПГСС – с.Ситово, ПЗГ “Добружда”, ПГГТ “Ев.Георгиев” и ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Силистра- партньори в изпълнението на проект Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г. Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Темата на обученията беше “Активно учене – интеграция на знания и емоции в образователния процес”, УИН 50410013.

Учители и директори на училища се запознаха с разликите между традиционния модел на обучение и този на
активното обучение. Фокусът беше върху това, как да бъдат стимулирани представители на образователните
институции в прилагане на интерактивните форми на педагогическо взаимодействие, с оглед оптимално
въвличане и овластяването на участниците като субекти в учебния процес.

IMG_1548

56 педагогически специалисти от СУ “Христо Ботев” гр. Ихтиман участваха в обучение за повишаване на квалификцията за работа в мултикултурна образователна среда. Събитието се проведе в периода 1-3 юли 2021г. в гр. Банско под надслов “Летящата класна стая”. (още…)