табела-1

Проект „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.

Период на изпълнение: 14.12.2020 г.– 14.06.2023 г.

Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 415 084.50 ЛЕВА, ОТ КОИТО 352 821.82 ЛЕВА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ И 62 262.68 ЛЕВА НАЦИОНАЛНО  СЪФИНАНСИРАНЕ.

Проектът се изпълнява от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) в партньорство с:

Обща цел: „Повишаване на професионалните компетентности на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия“.

Специфичните цели:

1) подобряване на условията за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в образователната система;

2) повишаване на административния, оперативния и институционален капацитет и експертен потенциал на образователните институции, чрез разработка и прилагане на конкретни, обвързани със спецификите на всяко учебно заведение-партньор стратегически, планови и аналитични документи за работа в мултикултурна среда”;

3) подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, вкл. малцинства.

Целеви групи:

  • Педагогически специалисти, включени в обучения за работа в мултикултурна среда – 578 лица
  • Образователни медиатори – 30 лица

Проектни дейности: В рамките на изпълнение на проекта ще бъдат разработени нови/  актуализирани съществуващи стратегически и планови документи на образователните институции-партньори за работа в мултикултурна среда. Ще бъдат проведени краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини, както и на образователни медиатори за работа в мултикултурна образователна среда.

Очаквани резултати:

  1. Направено проучване и изготвени Доклади за идентифицираните нужди за всички партньори – 18 бр.;
  2. Създадени нови и/или актуализирани съществуващи стратегии, планови и аналитични документи- до 2 броя за всеки партньор;
  3. Изготвен анализ на нуждите от обучение и планове за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите образователни институции – 18 броя.
  4. Проведени по две обучения с присъждане на квалификационни кредити за 578 педагогически специалисти.
  5. Проведени по две обучения (едно двудневно и едно тридневно) без присъждане на кредити за 608 лица( вкл.30 медиатори).