licata1_n

Целите за устойчиво развитие на ООН 2030 и Миграцията бяха темите на информационно – образователни семинари, проведени от Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ) в периода октомври – ноември 2020г.  Събитията се проведоха в София, Пловдив и Търговище, като участие в тях взеха ученици и учители, директори на образователни институции, студенти, представители на неправителствени организации и др. (още…)

dee

Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ), в партньорство с Автономна провинция Тренто (Италия), Университета в Тренто (Италия), Институт за изследвания на мъжествеността и изследвания на пола (Австрия) и Асоциацията „Спасете детето Щирия“(Австрия) успешно реализирахаме проект „Равнопоставеност на половете в предучилищното образование“(DEE – Diversity, Equality and inclusion in pre-primary Education and care: a gender perspective), финансиран по програма Еразъм +, KA2 Стратегически партньорства за училищно образование. (още…)

b47_graphic_0

АРГИ реализира успешно проект “Докосни Света – Глобално гражданско образование за най-малките!

Изпълнението на проекта допринесе за повишаване капацитета на педагогически специалисти от училищна и предучилищна възраст, местни производители и занаятчии, родители за прилагане на подходи за глобално гражданско образование при деца на възраст 4 -8 години. (още…)

20181018_114531

На 18.10.2018г. в гр. Силистра , Сдружение „АРГИ- клон Силистра“ организира Форум “Устойчив бизнес за устойчиво развитие“. Участие в срещата взеха представители на местния бизнес, неправителствени организации, граждани. Д-р Марина Стефанова представи темата “Корпоративната отговорност като основа за устойчив бизнес” като тенденция, която в световен мащаб набира все по-голяма популярност и все повече привърженици и като отговорност към служителите, клиентите, околната среда, честни търговски практики и др. Добри бизнес практики от прилагане на корпоративна социална отговорност и въвеждане на стандарт за SAI 8000 за безопасни условия на труд сподели г-жа Анелия Минева– Управител на фирма ТУКАЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД- гр. Силистра. Събитието е начало от поредица срещи, който АРГИ ще иниицира в подкрепа на местните общности, бизнес, НПО, образователни институции, медии и др.

АРГИ с „диамантен“ проект включен в “Наръчник с най-добри практики по  Програмите за трансгранично сътрудничество ИПП 2007-2013 г.”. Страни по тези програми освен България са още Македония, Турция и Сърбия.

Сдружение „АРГИ“ инициира и реализира успешно множество проекти по тези програми, като създадените партньорства с организации от съседните страни продължават и до днес. За периода 2007 – 2013г. финансираните проекти по програмите са общо 393 броя.

След направена оценка на изпълнените проекти, са селектирани няколко, който в най-силна степен демонстрират устойчивост на продуктите и услугите след приключване на проектните дейностите, и идентифициращи поуки и добри практики, които да бъдат следвани.

С голяма гордост можем да отбележим, че проект на „АРГИ“ заема достойно място сред „диамантените“ проекти в Наръчника. С голяма благодарност към всички участници в неговото случване – екипите на АРГИ и Фондация за развитие на малкия и среден бизнес- Куманово (Македония), изпълнителите на дейностите, обучаемите от района на Благоевград и Куманово. Interreg IPA-CBC

 

 

 

 

alf_logo_2012

Име на проекта: “Различни култури Общи ценности”, Договор № ALF/CFP/2015/EDU/91

Период на изпълнение: 01.09.2016  г. – 31.08.2017 г.

Финансиран от: Фондация за Евро-средиземноморски междукултурен диалог „Анна Линд”

Проектът се изпълни от 4 неправителствени организации:  Водещ партньор е „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ), България. Сдружението изпълнява проекта в партньорство с „Бъдещ световен център“, Кипър; „Тунизийска асоциация за културни дейности“, Тунис; „Фондация на балканските имигранти за стопанско проучване и социално подпомагане“, Турция.

Обща цел:

  • Окуражаване на междукултурния диалог и взаимното разбирателство сред младите хора от евро-средиземноморския регион, така че те да придобият уважение към културните специфики и да осъществят обмен на общи ценности

(още…)

14264225_10209401162458813_3275045388298901478_n

Име на проекта: „Създаване на мрежа за признаване“, договор No TR2011/0135.15-05/02

Период на изпълнение: 15.02.2016 г. – 15.12.2016 г.

Финансиран от: Европейския съюз чрез Програма за граждански диалог – Грантова схема 4 фаза

Проектът се изпълни от 2 неправителствени организации: „Фондация на балканските имигранти за стопанско проучване и социално подпомагане“, Турция в партньорство с „Алианс за регионални и граждански инициативи”, България.

Общи цели:

  • Подобряване достъпа до методитe за признаването на квалификации на учащите;
  • Повишаване на трудова заетост

(още…)

dsc_0100-2

Име на проекта: “Да научим да се включим! Мотивиране, обучение и включване в заетост на неактивни младежи”, Договор No BG05M9OP001-1.002-0065

Период на изпълнение: 19.04.2016 г. – 18.04.2017 г.

Финансиран от: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.002, схема „Активни“. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Проектът се изпълни от „Алианс за регионални и граждански инициативи” в партньорство с Община Силистра и “Стройпроект” ООД.

Обща цел: Да активира и интегрира в заетост млади хора до 29 годишна възраст от община Силистра, които имат желание за личностно и професионално развитие.

(още…)

50-768x576

Име на проекта: “Светът пред прага ни”

Период на изпълнение: 30.01.2013 г. – 30.01.2016 г.
Финансиран от Европейската комисия чрез Програмата „Non-State Actors and Local Authorities in Development” (Raising public awareness of development issues and promotingDevelopment education in the Еuropean Union and acceding countries) DCI-NSAED/2011/20

Проектът се изпълни от 4 неправителствени организации: „Център за развитие на образованието – Камбрия“, Великобритания в партньорство с „Алианс за регионални и граждански инициативи”, България, “Бъдещ световен център”, Кипър и Институт за глобална отговорност „IGO”, Полша.

Обща цел: подобряване информираността и промяна в отношението на децата относно темите за развитие и осигуряване предпоставки за дейности в подкрепа на устойчив начин на живот.

(още…)

1

Име на проекта: “ИБИС – Интернет бизнес информационна система (Бизнес информационна мрежа, интегрирана с Интернет платформа за база данни)”, 2007CB16IPO008 – 2013 – 3 – 065

Общата цел на проекта:

„Да се повиши конкурентоспособността и устойчивото икономическо развитие в трансграничния регион, и да се постигне максимално социално и икономическо сближаване между граничните територии чрез разработка на Интернет Бизнес Информационна Система (ИБИС)“;

www.startibis.com