licata1_n

Целите за устойчиво развитие на ООН 2030 и Миграцията бяха темите на информационно – образователни семинари, проведени от Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ) в периода октомври – ноември 2020г.  Събитията се проведоха в София, Пловдив и Търговище, като участие в тях взеха ученици и учители, директори на образователни институции, студенти, представители на неправителствени организации и др.

Дейностите са част от реализацията на проект „Очите на надеждата“, договор No SDGs-SC01 финансиран по глобален проект „ SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU“, Договор No. CSO-LA/2018/401-798, финансиран от ЕК чрез програма DEAR.

Проектът цели да повиши осведомеността относно Целите за устойчиво развитие, с фокус миграция, да подкрепи и мобилизира широк кръг заинтересовани страни на национално и регионално ниво за постигане на Целите, да осигури подкрепяща среда за взаимодействие между местни и публични власти, НПО, представители на образователни институции, широката общественост и др.

Като част от изпълнение на инициативите, АРГИ предостави на училищата за глухи деца в София, Пловдив и Търговище разработени учебни помагала по Проект „Право в целта! (GET UP AND GOALS!) “ за ученици на възраст между 11-18 години по темата за миграцията, който да се използват както във формалното образование, така и като допълнителен ресурс в разнообразни извънкласни форми на обучение.

Повече информация за проекта и разработени учебни помага по засегнатите теми, можете да намерите тук: www.arci-ngo.orgwww.devedu.eu

#DEARprogramme, #facesofmigration, ##getupandgoals #iteach4globalgoals