logo-bg-center

През май 2023г. успешно приключи реализацията на Проект „ Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е с обща стойност: 415 084,50 лева, от които 352 821,82 лева Европейско финансиране и 62 262,68 лева Национално съфинансиране.

(още…)

Active-citizens-fund@2x

На 2 април 2023г. от 11:00 до 15:00 часа в гр. Кранево, х-л Терма Вилидж ще се проведе образователен семинар за украински бежанци в България. Тема на срещата е „Институции и гражданско общество“ . Събитието е част от изпълнение на проект „ Новите граждани на България“, Договор No 88/22.07.2022г., които се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 22 281 евро, предоставена от Исландия,  Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

(още…)

315521161_1168864063985165_2601283629343676121_n

Учениците, участвали в проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“, представиха пред съученици и гости своите преживявания по време на практическите и семинарни дейности (още…)

311111425_1606034496458969_3995392644407678374_n

В  периода юни – септември 2022г. в гр. Стара Загора се проведоха двудневни обучения без присъждане на  квалификационен кредит, с участието на повече от 400 педагогически специалисти от 18 -те партньорски организации в проект Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г. Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Темата на обученията беше “Иновации в поднасянето на учебното съдържание в мултикултурна среда“  Програмата изгражда и усъвършенства уменията на педагогическите специалисти за създаване и прилагане на иновации в методите, процесите и организацията на поднасяне на учебното съдържание, заложено в ДОС за работа в мултикултурна среда. Представен бе четиристъпков модел за създаването на иновативни добри практики в образователния процес.

 

Programa_Evropa_Logo

Проектът e втора фаза на проект „Ученическите научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ /УНИПРЕД/ по времето на които беше създадена обучителна методика, която комбинира Целите за устойчиво развитие с търсенето на научно базирани решения на глобалните проблеми. (още…)

Active-citizens-fund@2x

Проект:  “Новите граждани на България“

Период на изпълнение: 01.08.2022г. – 31.07.2023г.

Проектът “Новите граждани на България“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 22 281 евро, предоставена от Исландия,  Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Проектът се изпълнява от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) в партньорство със Сдружение “Граждани +” от гр. Добрич.

Основна цел на проекта: реално въвличане на украинските бежанци в обществения живот на общините от областите Силистра и Добрич, като се създадат конкретни механизми за повишаване на осведомеността им и застъпничество за техни права и интереси. Проектът ще ги насърчи и овласти да се чувстват равностойни и полезни участници в социалния и културен живот на населените места, където пребивават.

Проектни дейности: Чрез срещи, семинари и други дейности ще се обхванат пряко част от бежанците и ще се проучат техните интереси и нагласи, и се обучат техни представители в застъпничество за нуждите на общностите им, както чрез гражданските застъпнически съвети, така и чрез участие като членове и доброволци в
гражданските инициативи на местните НПО. Друга, по-значителна, част от бежанците ще бъдат достигнати чрез комуникационните дейности на проекта в социалните медии, в които те общуват, като им бъдат представени резултатите от проекта и възможностите за участие. Местните граждански организации са целева група на проекта, защото те ще бъдат мост и среда за комуникация между украинските бежанци и широката общественост, както и органите на местно самоуправление и други институции, към които са насочени техните застъпнически
кампании.

Целеви групи:

  • граждански организации – 20 бр.
  • бежанци, мигранти, търсещи убежище – 500 лица
Doc1_page-0001 (1)

Habitat World е международна организация със седалище в Италия, фокусирала дейности за работа в Средиземноморието, Югоизточна Европа, Черноморски регион и Африка /https://habitatworld.net/. Сред основните цели на организацията са подкрепа за устойчиво развитие и интелигентно подпомагане развитието на общности и организации, живеещи, работещи и взаимодействащи с и в рамките на посочените области.

През лятото на 2022г. Habitat World организира 16 дневно обучение в Италия, което ще се провежда в Рим, Пескара, Неапол и Флоренция. Целта на обучението е да подготви младите предприемачи за предизвикателствата на 21 век и да насърчи международния трудов опит и междукултурно сътрудничество. Освен това да осигури положителен имидж на бизнеса (в сектора на зелено-синя икономика) и да развие у участниците ключови умения, необходими за развитие и управление на собствен бизнес или за участие и ангажиране в международни бизнес начинания.

Включването в програмата е чудесна възможност за амбициозни хора, мотивирани да обогатят своите лични и професионални хоризонти, тъй като предлага конкретни насоки и съвети за намиране на стажове, трудова заетост, стартиране на собствен бизнес и създаване на контакти и партньорства с различни компании и предприятия.

Програмата се провежда в 4 периода през лятото, така, че да привлече възможно повече участници в удобно за тях време.

1 период: 20.06.2022г. – 07.07.2022г.

2 период: 11.07.2022 – 28.07.2022г.

3 период: 29.08.2022г. – 15.09.2022г.

4 период: 19.09.2022г. – 06.10.2022г.

Таксата за участие в програмата е 1200 евро на човек (не се покриват международни самолетни билети).

За подробна информация, моля, вижте приложената брошура. https://irp.cdn-website.com/8b915ad7/files/uploaded/Final%20brochure.pdf

Ако имате въпроси и се интересувате да се регистрирате, моля, пишете на г-жа Radwa Sakr на имейл: projects@biennalehabitat.org.

student-ge14d649ce_1920

В рамките на изпълнение на проект Дигитална Академия за приобщаване (Inclusive Digital Academy), финансиран от Програма Erasmus +,  стартира онлайн курс по дигитален маркетинг. Курсът започва на 1 юни 2022г.

Проектът се изпълнява от Brand Solution (Република Северна Македония) в партньорство с  „Алианс за регионални и граждански инициативи“ (България). (още…)

Programa_Evropa_Logo

Наръчникът, озаглавен „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“ създаден в помощ на ученици, които биха искали да създадат социални предприемачески идеи с фокус върху използването на технологиите и науката, е достъпен безплатно на официалният сайт на сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“. (още…)

борса

По време на първа Ученическа научна предприемаческа борса идеите бяха представени пред потенциални инвеститори

Биоразградими прибори от захарна тръстика, които да заместят пластмасата и биоградинка в двора на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ бяха идеите представени от ученици в 8 клас по време на първата специализирана предприемаческа борса, която срещна младите хора с потенциални инвеститори. Бизнес идеите бяха разработвани в продължение на три месеца от ученици на 90 СУ съвместно с бизнес консултанти и ментори. Задачата им беше да се идентифицират належащите екологични, социални и икономически проблеми, пред които е изправено човечеството в момента. Участниците генерираха идеи за справяне с тези проблеми, базирани на природните науки и с възможност за превръщането им в бизнес начинания. На финалното събитие учениците имаха възможност да представят идеите си пред потенциални инвеститори в лицето на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия и център за предприемачество „Ринкър“.

(още…)