125993078_376894683549489_5710691332193742092_n

В периода октомври – ноември 2020г. Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ) проведе информационно – образователни семинари, посветени на Целите за устойчиво развитие на ООН 2030! Участие в срещите в гр. София, Пловдив и Търговище взеха повече от 100 ученици и учители, директори на образователни институции, студенти, представители на неправителствени организации и др. Събитията са част от реализацията на проект „Очите на надеждата“, финансиран по глобален проект „Лицата на миграцията“, договор No SDGs-SC01. (още…)

alf_logo_2012

Име на проекта: “EURO MED Летящата класна стая”, Договор № ALF/CFP/2020/ICD/68

Период на изпълнение: 21.10.2020г. – 31.08.2021г.

Финансиран от: Фондация за Евро-средиземноморски междукултурен диалог „Анна Линд”. Фондацията e създадена през април 2005 г. със седалище в Александрия, Египет. Тя изпълнява междукултурна мисия за насърчаване на знания, взаимно уважение и обмен между народите на региона, в рамките на партньорството EuroMed. Ораганизацията работи като мрежа от 42 национални мрежи, събиращи над четири хиляди организации на гражданското общество, насърчавайки диалога между културите, споделяйки универсални ценности, подкрепяйки участието на гражданите в изграждането на отворени и приобщаващи общества и насърчаване на човешкото измерение на Евро-средиземноморското партньорство.

Проектът се изпълни от 3 неправителствени организации:  Водещ партньор е „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ), България. Сдружението изпълнява проекта в партньорство с „Тунизийска асоциация за културни дейности“, Тунис; „Фондация на балканските имигранти за стопанско проучване и социално подпомагане“, Турция.

(още…)

city-107599_640

С договор от 25.08.2020г. между Община град Добрич и Сдружение “Алианс за регионални и граждански инициативи” започна разработката на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) на Община град Добрич за периода 2021 – 2027г.

(още…)

migration-color-jpeg

Име на проект: “Очите на надеждата”

Период на изпълнение: 01.09.2020-31.12.2020г.

Финансиран от: Проект “SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU“, Договор No. CSO-LA/2018/401-798, финансиран от Европейската комисия. В България Глобалния проект се изпълнява от Българска Платформа за еждународно развитие, която е и организация – подизпълнител. 

(още…)

116426948_2465815057049328_7259167664481566465_o

Име на проекта: “Време да бъдем активни!”

Период на изпълнение: 02.2020 г. – 11.2020 г.

Финансиран от Програма “Активни граждани”, Финансов механизъм на ЕИП

Проектът се изпълнява от 3 неправителствени организации: „Паралел – Силистра“ – Водеща организация в  партньорство с „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)” и Европейски информационен център – Велико Търново.

(още…)

hands-600497_1920

Като част от изпълнението на проект “Право в целта!” (“Get Up and Goals!”) Сдружение “АРГИ” и неговите 11 европейски партньори  разработиха поредица от уроци, касаещи целите за устойчиво развитие. Уроците са организирани в Ръководство за учители (Trainingand Learning Units- TLUs) и тяхното предназначение е да подпомагат учителите с практически, ангажиращи уроци, базирани на ЦУР.

(още…)

лого1

Право в целта! Време за Глобално образование: международна мрежа от активни училища за Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Договор CSO-LA / 2017 / 388-124.

Период на изпълнение: 11.11.2017 г.- 30.10.2020 г.

Финансиран от Европейската комисия чрез Програмата „Non-State Actors and Local Authorities in Development” (Raising public awareness of development issues and promoting Development education in the Еuropean Union and acceding countries).
(още…)

Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) започна изпълнението на проект  Докосни Света – Глобално гражданско образование за най-малките!

Общата цел на проекта е подпомагане на придобиването на нови знания и умения на  педагогическите специалисти от училищна и предучилищна възраст, които са необходими, за да бъде подкрепено устойчивото развитие, включително чрез: образование за устойчиво развитие и Глобалното гражданско образование (ГГО).  (още…)

36879516_860130224176963_4063180460929318912_n

Име на проекта: ГДР- Граждански диалог за развитие

 Период на изпълнение: ноември 2017 – октомври 2018 г

 Финансиран от:  Европейската комисия

Проектът се изпълнява от: Българска платформа за международно развитие (БПМР) обединяваща 23 неправителствени организации, в която членува и АРГИ и имащи отношение  и опит в работата в областта на политиките за международно сътрудничество за развитие по теми, свързани със здравеопазване, човешки права, образование, развитие на местни общности, културни инициативи, дейности, насочени към различни уязвими групи.

 Обща цел: Да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество  за българската и европейската политики за сътрудничество за развитие, за ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г. и българското участие в този процес.

(още…)

dee

Име на проекта: DEE – Diversity, Equality and inclusion in pre-primary Education and care: a gender perspective;

(Разнообразие, равенство и приобщаване в предучилищното образование: от гледна точка на пола)

Период на изпълнение: 02.11.2017 г. – 01.05.2020 г.

Финансиран от: Европейската комисия по програма Еразъм +

Проектът се изпълнява  от 5 организации :  Автономна провинция Тренто (Provincia Autonoma di Trento – P.A.T.), в партньорство с „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)”, България,  Университетът в Тренто, (Universita degli Studi di Trento), Институт за изследване на мъжествеността и изследванията на пола (Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark), Австрия, Асоциация Спасете детето в Щирия (Rettet-das-Kind-Steiermark), Австрия.

Обща цел: Този проект има за цел да допринесе, определи и разпространи модел за обучение и образователни инструменти за насърчаване на равните възможности за всички от ранна детска възраст, като се има предвид разнообразната култура, произход и способности и обръщайки  внимание на междусекторната перспектива.  (още…)