СДРУЖЕНИЕ „АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ”

АРГИ е неправителствена организация за обществена полза, регистрирана през април 2006 г. Централният офис е в гр.София, като има разкрити клонове в пет града в България – Хасково, Благоевград, Видин, Силистра и Ловеч. Сдружението разполага с лиценз No 200712450 от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) за организиране и провеждане на обучения за професионална квалификация за 31 професионални направления в 56 специалности.

Сдружението е член на Национален алианс за социална отговорност /НАСО/, в който към момента членуват повече от 400 организации - доставчици на социални услуги. НАСО е част от Европейската Асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/

АРГИ участва и в Българската Платформа за Международно Развитие /БПМР/ , която е мрежова структура на неправителствени организации, работещи в сферата на международното сътрудничество за развитие. В БПМР членуват 23 организации, работещи по теми свързани с образование за развитие, здравеопазване, проблеми на социалното включване, околна среда и устойчивост. От 2010 г. БПМР бе приета за член на CONCORD - европейска конфедерация от НПО за подпомагане и развитие, където членуват 18 международни мрежи и 25 национални асоциации в държавите членки на ЕС, представляват повече от 1600 европейски неправителствени организации в европейските институции.

През 2017 година АРГИ получи Сертификат ISO 9001:2015 с област на приложение "Провеждане на обучения и организиране на събития".

Мисия

​Мисията на АРГИ е да подкрепи развитието на гражданското общество в България чрез насърчаване на участието на хора от всички социални групи в обществените дела и на управлението на страната, за да се подобри социалното и икономическото положение и качеството на живот на българските граждани.

Основни дейности

  • Подкрепя разработването и изпълнението на инициативи за икономическо, социално и културно развитие на регионите в България;
  • Подпомага гражданската инициативност чрез подпомагане, иницииране и извършване на дейности за включване на гражданското общество в процесите за вземане на решения от публичните институции;
  • Организация на съвместни инициативи с органите на правителството и местната власт;
  • Привличане на младите хора с цел решение на техните специфични проблеми и подпомага малцинствените групи, хората с увреждания и социално-уязвимите групи;
  • Организира и провежда обучения и семинари в Центъра за професионално обучение с цел повишаване на професионалната квалификация на работната ръка;
  • Инициира и участва в създаването на партньорски мрежи с национални, международни организации и неправителствени организации;
  • ​Разработва и осъществява програми и проекти за прилагане на националните оперативни програми.

Клонова Мрежа

София, Благоевград, Видин, Ловеч, Хасково, Силистра

Untitled