OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Име на проекта: MedPlanet – Мрежа за сътрудничество между билкопроизводители за подобряване на сравнителните предимства в трансгранична зона Калараш – Силистра за постигане на устойчиво развитие“

Финансиран от: Програма ТГС Румъния — България 2007-2013

Изпълнява се в партньорство от пет партньорски организации, като водещ е Националният институт за изследване и развитие на биологичните науки в Букурещ. От румънска страна участват още два други института, като тяхната основна задача е научно да докажат приложимостта на билкопроизводството за Румъния и по-специално окръг Кълъраш. АРГИ– Силистра” участва като партньор от българска страна заедно с Фондация „Нов век”, Алфатар. (още…)

13_Green_transport

Име на проекта: Зелен транспорт – въвеждане на устойчиви форми на транспорт посредством обмен на опит и добри практики

Период на изпълнение: 10.04.2009 г. – 08.10.2010 г.

Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“, BG161РО001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”

Проектът се изпълни от: Община Благоевград, България в партньорство с Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ), България, Община Секешфехервар, Унгария и Алба Региа Ифюшаги и Сабадидьош Едешулет (АРИСЗ), Унгария.

Цели на проекта:

  • Да изгради ефективно партньорство между двете общини и двете нестопански организации за споделяне на добри практики в областта на транспорта и управлението на трафика;
  • Да анализира възможностите за устойчив транспорт в община Благоевград – в това число изграждането на велоалеи, стойки и въвеждане на услугата „колела под наем”.

(още…)

14_From_seeds_to_bunch

Име на проекта: “From seeds to bunch and bunch to world”

Финансиран по програма “Младежта в действие”

Проектни партньори: водещ партньор е турска неправителствена организация и партньори от България (АРГИ), Литва, Полша и Естония.

Мисията на проекта е обмен между различни култури, религии и етнически групи, обединени от идеята, че всички ние уповавайки се на корените си, градим и размножаваме даровете на земята.

15_we are all_equal

Име на проекта: “Всички сме еднакви, всички сме различни”

Финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за НПО – България 2008 -2010 в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Основната цел беше подкрепа за развитие на гражданското общество в смесените етнически райони чрез ангажиране на четири училищни общности в намаляването на случаите на дискриминационно поведение на етническа основа и нарушение на правата на човека в областта на образованието. В рамките на проекта разработихме Методика за «образователен театър»  и обучихме преподаватели, за нейното приложение. Методиката включва реализация на игрови форми за размяна на статуквото между етническите общности. Така участниците емоционално «влизат в ролята» на другия и започват да виждат и усещат света с «неговите сетива». Методиката се прилага и до сега в училищни общности в цялата страна. Проектните дейности обхващаха провеждане на мултикултурни занимания под надслов „Детски партита по толерантност” с участието на смесени групи деца от избраните училища и родители от Ихтиман, Ситово, Силистра. Проведоха се много съвместни спортни и арт инициативи. Участие в проекта взеха повече от 500 човека.

16_MATRA_KAP

Име на проекта: „Заедно можем повече”

Период на изпълнение: 01.08.2007 до 01.02.2008 г.

Финансиран от: програма МАТРА/КАП

Дейности включваха доставка на оборудване и обзавеждане на кабинет в СОУ “Димчо Дебелянов”, функциониращ като дневен център за работа с деца със специфични потребности. Психолог, рехабилитатор, логопед, социален педагог и ресурсен учител предоставяха ежедневна специализирана помощ за децата и техните семейства. Организирахме еднодневна кръгла маса за представяне на иновативни модели и мерки за активно социалното включване на децата. Организирахме предоставянето на услугите, по начин който да дава едновременно специфична грижа и социално общуване. Родителите бяха мотивирани участници в работата. Проведохме обучителни семинари с широк кръг участници: родители, учители от детските градини и училищата, общински служители, педиатри, медии. Благодарение на тясното взаимодействие с общината и педагозите от всички училища на територията на Ихтиман, сформирахме междусекторен комитет, който продължи дейността на детския център за деца със специфични потребности и след приключване на проектното финансиране.