3

Име на проекта: „Чрез обучения и приемственост – за по-добра интеграция на граждани от трети държави в българското общество“

Период на изпълнение: 05.01.2015 г.– 30.06.2015 г.

Финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни, CCI BG EIF 2013/01-03.04

Водеща организация: СНЦ “АРГИ“

Обща цел: ”Повишаване на социално – икономическата активност и създаване на условия за интеграция на граждани от трети страни, пребиваващи на територията на Столична община. (още…)

4

Име на проекта: “Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш”, 2(4i)-3.1-8, MIS-ETC code 564

Обща цел: Да укрепи условията за бизнес сътрудничество и да насърчи предприемачеството в района Силистра – Кълъраш чрез изграждане и интегриране на трансгранична бизнес инфраструктура и услуги; (още…)

4_immigrants

Име на проекта: „Въвеждане на нови форми за  интеркултурно образование в ОДЗ „Здравец“ гр. Ихтиман“

Период на изпълнение: 30.09.2014-30.06.2015г.

Финансиран от ЦОИДУЕМ

Сдружение АРГИ беше партньор, ОДЗ „Здравец“ гр.Ихтиман беше водеща организация.

Общата цел на проекта е насочена към обхващане в образователната система и активна работа с деца от етнически малцинства, чрез осигуряване на достъп до качествено образование в разнообразна, мултикултурна среда.

Реализирането на проектните дейности подпомогна процеса на интеграция на деца от ромски произход и това те да съхранят и развият културната им идентичност, да превърнат етнокултурното многообразие в източник на взаимно уважение и опознаване. (още…)

5_Leadership&motivation

Име на проекта: “Лидерство и мотивация – призвание или професия”, 2007CB16IPO007 – 2012 – 3 – 42

Период на изпълнение: 19.12.2013 г.– 18.12.2014 г.

Финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Македония, CCI Number: 2007CB16IPO007

Проектът се изпълни от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – клон Благоевград, България и Фондация за развитие на малките и средни предприятия – Куманово, Македония

Обща цел:

“Да подкрепи териториалното сближаване на региона, конкурентоспособността и устойчивостта за развитието чрез подкрепа за сътрудничество, сближаване между хората и общностите, подобряване на качеството на живот и ефективно използване на общите ресурси.” (още…)

6_Cultural heritage

Име на проекта: „Културно наследство – актив за трансгранично сближаване и просперитет“, 2007CB16IPO008 – 2011 – 2 – 022;

Специфични цели:

Укрепване на трансграничното сътрудничество чрез създаване на съвместни, нови културни услуги и продукти в района Хасково – Къркарели;

Създаване на информационна мрежа за развитие и популяризиране на общото културно наследство;

Валоризация на културните ресурси с помощта на ИКТ.

www.takeatour.arci-ngo.org/

8_equal_opportunities

Име на проекта: Еднакви възможности за заетост, 2007CB16IPO008-2009-1-070

Специфични цели:

 • Подобряване на квалификацията на безработните хора и увеличаване на възможностите за заетост;
 • Въвеждане на нови форми за професионално компютърно обучение в трансграничния регион;
 • Създаване на устойчиви партньорства между образователни институции, организации и бизнеса в трансграничния регион.

www.trainyourself.eu

7_Social_cohesion

2007CB16IPO007 – 2011 – 2 – 12

Период на изпълнение: 23.07.2012 г.– 22.07.2013 г.

Финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Македония, CCI Number: 2007CB16IPO007

Проектът се изпълни от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – клон Благоевград, България иФондация за развитие на малките и средни предприятия – Куманово, Македония

Обща цел:

“Насърчаване на икономическия потенциал и социалното сближаване в трансграничния регион Благоевград – Куманово” (още…)

9_electronic_challenge

Име на проекта: Електронно предизвикателство за модерно обучение, 2007CB16IPO007-2009-1-011

Специфични цели:

 • Подобряване на качеството на предлаганите услуги в сферата на туризма;
 • Въвеждане на нови форми на професионално обучение в сферата на туризма в трансграничния регион;
 • Създаване на устойчиви форми на партньорство между образователните институции, организации и бизнеса в трансграничния регион.

www.trainyourself.org

10_One_cross-border_REgion

Име на проекта: Един трансграничен регион – една европейска дестинация, MIS etc code: 643

Специфични цели:

 • Укрепване на трансграничното сътрудничество в областта на алтернативния туризъм и работа в мрежа;
 • Разработване и предлагане на съвместен туристически продукт за района Силистра-Кълъраш;
 • Подобряване имиджа на региона Силистра-Кълъраш като съвместна дестинация за алтернативен туризъм, основаващ се на местните предимства.

www.cbctourist.eu

11_Organic_farming

Име на проекта: Органичното земеделие – предизвикателство  или отговорност за нашата природа, 2007 CB 16IPO006 – 2009 – 1-030

Цели на проекта:

 • Да се подобри предприемачеството и развитието на съвместни българо-сръбски малки и средни предприятия в областта на биологичното земеделие;
 • Специфичната цел е да се подобри микро икономически климат чрез засилване на развитието на биологичното земеделие като устойчив и бързо разрастващ се сектор в икономиката

www.rabc-vidin.com