7_Social_cohesion

2007CB16IPO007 – 2011 – 2 – 12

Период на изпълнение: 23.07.2012 г.– 22.07.2013 г.

Финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Македония, CCI Number: 2007CB16IPO007

Проектът се изпълни от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – клон Благоевград, България иФондация за развитие на малките и средни предприятия – Куманово, Македония

Обща цел:

“Насърчаване на икономическия потенциал и социалното сближаване в трансграничния регион Благоевград – Куманово”

Специфични цели:

  • Подобряване адаптивността и мобилността на работната сила;
  • Развитие на човешките ресурси, чрез професионални обучения за квалификация и преквалификация в сектор”Производство;
  • Активно включване на социално уязвими групи в процеса на трудова заетост;
  • Създаване на трансгранична мрежа за сътрудничество, насърчаващо инициативи за образование и заетост.

Проекта е насочен към неактивни лица (безработни, който не са регистрирани в ДБТ); обезкуражени лица (които желаят да работят и са на разположение да започнат работа, но не търсят такава, защото считат, че няма да намерят); хора от социално уязвими групи, в т.ч. с лица с увреждания; заети в производствения сектор; МСП, трудови посредници.

Проектът стартира с идентифициране на обезкуражени и неактивни лица от областите Благоевград, България и Куманово, Македония. След установяване на техните потребности и нужди, бяха поканени заинтересованите представители от тези групи да се включат в мотивационни обучения. Обученията трябваше да активират продължително безработните в търсене на нови професионални и трудови възможности, което да бъде и стъпка за активно социално включване.

В рамките на проектните дейности се изготви „Анализ на нуждите на бизнеса в сектор “Производство”в трансграничния регион и най-добри практики в управлението на човешките ресурси в сектора”. На база данните от анализа се сформираха групи и се проведоха обучения за придобиване на нови и/или усъвършенстване на професионални знания и умения в две професионални направления. Успешно завършлилите обучението лица получиха Удостоверение за професионална квалификация.

Проектните дейности включваха още провеждането на семинари в Благоевград, България и Куманово, Македония, Трансграничен Форум и трудова борса в Благоевград, България, целящи да се установи мрежа за сътрудничество между образователни институции, трудови посредници, МСП, работодатели и браншови организации.

Постигнати резултати:

Разработени 2 бр. Методологии за идентификация на обезкуражени и некативни лица в:

Идентифицирани 100 неактивни и обезкуражени лица и проведени  2 бр мотивационни обучения за 40 от тях;

Изготвен „Анализ на нуждите на бизнеса в сектор “Производство”в трансграничния регион и най-добри практики в управлението на човешките ресурси в сектора”;

Проведени 2 бр. семинари – 1 в гр. Куманово, Македония и 1 в гр. Благоевград, България за промотиране на проекта и разработените продукти;

Проведени 4 броя професионални обучения в трансграничния регион Благоевград – Куманово;

Проведен Трансграничен Форум и трудова борса в Благоевград, България.