4_immigrants

Име на проекта: „Въвеждане на нови форми за  интеркултурно образование в ОДЗ „Здравец“ гр. Ихтиман“

Период на изпълнение: 30.09.2014-30.06.2015г.

Финансиран от ЦОИДУЕМ

Сдружение АРГИ беше партньор, ОДЗ „Здравец“ гр.Ихтиман беше водеща организация.

Общата цел на проекта е насочена към обхващане в образователната система и активна работа с деца от етнически малцинства, чрез осигуряване на достъп до качествено образование в разнообразна, мултикултурна среда.

Реализирането на проектните дейности подпомогна процеса на интеграция на деца от ромски произход и това те да съхранят и развият културната им идентичност, да превърнат етнокултурното многообразие в източник на взаимно уважение и опознаване.

Специфичните цели на проекта са:

 • Развитие капацитета на педагогическия персонал за прилагане в учебния процес на интерактивни форми на обучение в мултикултурна среда.
 • Придобиване на знания и умения от децата за културната самобитност на малцинствата, с фокус ромите.
 • Подобрени условия на живот в мултикултурно общество чрез поощрени умения на младите хора за междукултурно общуване.
 • Подкрепяне процеса на интеграция чрез привличане, включване и успешно задържане на ромските деца в детските градини.

Проекта е насочен към:

 • деца от етнически малцинства в ОДЗ „Здравец” на възраст 3 – 6 години;
 • родители на деца от мултикултурната среда на възраст 3 – 6 години;
 • педагози и помощник – възпитатели от ОДЗ „Здравец”

Постигнати резултати:

 1. Проведено обучение за повишаване квалификацията на учителите от ОДЗ“Здравец“
 2. Проведени уроци по методиката „Образователен театър“ –най-малко 16 занимания
 3. Проведени музикални и танцови игри, занимания по изобразително изкуство, експозиция и изложби, педагогически ситуации и др. за запазване на културната идентичност – най-малко 15 на брой.
 4. Проведено тематично ателие “Малки, по – големи и най – големи таланти“ – 1 брой
 5. Проведени детски партита по толерантност – 6 броя
 6. Подготвен и издаден наръчник „Толерантност в делничност и празничност“.
 7. Проведена заключителна прес – конференция на тема „Предизвикателства и резултатност на екипната работа по интеграция на деца“.
 8. Повишен капацитет на педагогически състав за работа в мултикултурна среда и за прилагане в учебния процес на разнообразни форми за интеркултурно образование;
 9. Активно междуличностно общуване – информираност за „различността“ като уникалност;
 10. Повишена комуникативност – подобрени умения за общуване, развиване от една страна на аналитично, а от друга на креативно мислене;
 11. Децата придобиват представи за толерантно поведение и положително отношение към различните от тях деца;