6_Cultural heritage

Име на проекта: „Културно наследство – актив за трансгранично сближаване и просперитет“, 2007CB16IPO008 – 2011 – 2 – 022;

Специфични цели:

Укрепване на трансграничното сътрудничество чрез създаване на съвместни, нови културни услуги и продукти в района Хасково – Къркарели;

Създаване на информационна мрежа за развитие и популяризиране на общото културно наследство;

Валоризация на културните ресурси с помощта на ИКТ.

www.takeatour.arci-ngo.org/