3

Име на проекта: „Чрез обучения и приемственост – за по-добра интеграция на граждани от трети държави в българското общество“

Период на изпълнение: 05.01.2015 г.– 30.06.2015 г.

Финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни, CCI BG EIF 2013/01-03.04

Водеща организация: СНЦ “АРГИ“

Обща цел: ”Повишаване на социално – икономическата активност и създаване на условия за интеграция на граждани от трети страни, пребиваващи на територията на Столична община.

Специфични цели:

  • Повишаване информираността на граждани от трети страни, по отношение процедури за интеграция и подобряване на тяхната професионална пригодност за заетост.
  • Улесняване процеса на първоначална адаптация на имигрантите към езиковата, културната и социалната среда на страната на пребиваване.
  • Повишаване на удовлетвореността на гражданите на трети държави

Проектните дейности включваха: подбор и обучение на 48 имигранти – граждани на трети страни, които живеят и работят у нас. Тези лица преминаха езиково обучение по български език и специализирани обучения за бит и култура, история история,  гражданско образование (в т.ч.: правно и административно обслужване, икономика и предприемачество, пазар на труда и др.).

На имигрантите им бяха предоставени актуална информация, правни и административни консултации и бяха подпомагнати в процеса на адаптация и интерграция.

Постигнати резултати:

  • Проведени езикови и специализирани обучения на имигранти;
  • Издадени Сертификати на успешно завършилите обученията;
  • Предоставени консултански услуги в т. ч. административни, правни, трудови и др.;
  • Изработена 1 бр. информационна табела, публикувани 2 прессъобщения в печатни и електронни медии, отпечатани 1000 бр. информационни брошури, изготвен банер – 1 бр., излъчени 2 репортажа в национални е – медии – 2 бр.
  • Проведена заключителна пресконференция за отразяване на резултатите от проекта – 1 брой.