16_MATRA_KAP

Име на проекта: „Заедно можем повече”

Период на изпълнение: 01.08.2007 до 01.02.2008 г.

Финансиран от: програма МАТРА/КАП

Дейности включваха доставка на оборудване и обзавеждане на кабинет в СОУ “Димчо Дебелянов”, функциониращ като дневен център за работа с деца със специфични потребности. Психолог, рехабилитатор, логопед, социален педагог и ресурсен учител предоставяха ежедневна специализирана помощ за децата и техните семейства. Организирахме еднодневна кръгла маса за представяне на иновативни модели и мерки за активно социалното включване на децата. Организирахме предоставянето на услугите, по начин който да дава едновременно специфична грижа и социално общуване. Родителите бяха мотивирани участници в работата. Проведохме обучителни семинари с широк кръг участници: родители, учители от детските градини и училищата, общински служители, педиатри, медии. Благодарение на тясното взаимодействие с общината и педагозите от всички училища на територията на Ихтиман, сформирахме междусекторен комитет, който продължи дейността на детския център за деца със специфични потребности и след приключване на проектното финансиране.