13_Green_transport

Име на проекта: Зелен транспорт – въвеждане на устойчиви форми на транспорт посредством обмен на опит и добри практики

Период на изпълнение: 10.04.2009 г. – 08.10.2010 г.

Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“, BG161РО001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”

Проектът се изпълни от: Община Благоевград, България в партньорство с Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ), България, Община Секешфехервар, Унгария и Алба Региа Ифюшаги и Сабадидьош Едешулет (АРИСЗ), Унгария.

Цели на проекта:

  • Да изгради ефективно партньорство между двете общини и двете нестопански организации за споделяне на добри практики в областта на транспорта и управлението на трафика;
  • Да анализира възможностите за устойчив транспорт в община Благоевград – в това число изграждането на велоалеи, стойки и въвеждане на услугата „колела под наем”.

Целеви групи и крайни бенефициенти.

  • Целева група: 30 представители на общинските администрации, на фирми, ангажирани с производство и продажба на велосипеди, стойки и аксесоари, компании, предлагащи колела под наем, организации в подкрепа на устойчивия транспорт и употребата на велосипеди.
  • Крайни бенефициенти: от резултатите по проекта ще могат да се възползват всички жители на община Благоевград (76699 души) и община Секешфехервар (101465 души)

Постигнати резултати:

  • Осъществени 2 бр. двустранни посещения за обмен на добри практики;
  • Идентифицирани добри практики в двете общини, които могат да се приложат в партньорските страни;
  • Изготвен анализ на възможността в община Благоевград да се повиши употребата на велосипеди;
  • Изработени 2 бр. социологически проучвания за нагласите на обществеността в двете общини да използват велосипеди;
  • Изготвена Стратегия с набелязани конкретни стъпки за пилотно въвеждане на услугата „колела под наем” в община Благоевград;
  • Проведена информационна кампания за запознаване на обществеността с проекта и насърчаване употребата на велосипеди в градска среда