dsc_0100-2

Име на проекта: “Да научим да се включим! Мотивиране, обучение и включване в заетост на неактивни младежи”, Договор No BG05M9OP001-1.002-0065

Период на изпълнение: 19.04.2016 г. – 18.04.2017 г.

Финансиран от: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.002, схема „Активни“. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Проектът се изпълни от „Алианс за регионални и граждански инициативи” в партньорство с Община Силистра и “Стройпроект” ООД.

Обща цел: Да активира и интегрира в заетост млади хора до 29 годишна възраст от община Силистра, които имат желание за личностно и професионално развитие.

Проекта е насочен към: млади хора от 15 до 29 г., установени на територията на община Силистра, които са с ниско образование и без квалификация, икономически неактивни на пазара на труда.

Основни дейности по проекта бяха:

  1. Идентифициране на икономически неактивни младежи от 15 до 29 годишна възраст от района на община Силистра;
  2. Организиране и провеждане на мотивационни обучения;
  3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация;
  4. Наемане на лица от целевата група от Община Силистра и “Стройпроект” ООД;

За да бъдат включени в дейностите младежите трябваше да отговарят на следните условия: да са на възраст от 15 до 29 г., да не са регистрирани в Дирекции “Бюро по труда“ през последните 12 месеца и поне 4 месеца преди включването им  в проекта да са били извън заетост или извън образователната система.

В рамките на проекта кандидатите преминаха през мотивационни обучения и обучения за придобиване на професионална квалификация по една от двете специалности „Парково озеленяване“ или „Помощник в строителството“. По време на обученията всеки обучаем получаваше стипендия в размер на 10 лева за всеки присъствен учебен ден в гр.Силистра и по 15 лева, ако пътува от съседно населено място до града.

Успешно завършилите получаха Свидетелство или Удостоверение за професионална квалификация. Тези държавни документи са с признати права в България, на територията на ЕС и в трети страни, с който България има сключени двустранни сбогодби за признаване на образователна степен.

Партньорите по проекта осигуриха 6 месечна заетост за младежите: Община Силистра нае 30 човека, в „Стройпроект“ ООД назначи 15 човека.

Постигнати резултати:

  1. Идентифицирани минимум 60 неактивни младежи;
  2. Активирани за включване в заетост и/или за връщане в училище – 45 лица;
  3. Проведени мотивационни обучения и издадени сертификати за успешно завършилите 60 лица;
  4. Проведени обучения и издадени Свидетелства/Удостоверения за професионална квалификация в две направления: Професия „Помощник в строителството” и Професия „Озеленител” на 45 лица;
  5. Осигурена трудова заетост на 45 младежи от Община Силистра и “Стройпроект” ООД.