Дата: 21 май 2014 г.

„Доставка на офисно оборудване за нуждите на Логистичен център за развитие на предприемачеството, гр. Силистра“

Финансирането на настоящата услуга е по проект: ”Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш”, MIS код 564, по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Пълният пакет от документи, включително и Техническото задание, се намират и могат да бъдат изтеглени от следните Интернет страници: www.eufunds.bg,www.arci-ngo.org;

Изпълнението на договора включва доставка на техническо оборудване за нуждите на „Логистичен център за развитие на предприемачеството – Силистра- Кълъраш“.

Прогнозна стойност на договора в лева, без ДДС (в цифри): 28 163,95

Срок за изпълнение на поръчката: 10 дни

Крайният срок за подаване на оферти е 10:00 часа местно време на 03 юни 2014 г. на адреса посочен в поканата: АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, ул. „Шар планина“ 75, етаж 4, офис 47.

Отварянето на офертите ще се извърши в 11:00 часа на 03 юни 2014 г., в офиса на АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, ул. Шар планина 75, етаж 4 , офис 47

Контакти за допълнителна информация: АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, телефон/факс: +359 86 820772, електронна поща: arci_ngo@abv.bg. Лице за контакт: Диана Бебенова – Николова