В началото на 2018г. Асоциация за развитие на София и РискМонитор започнаха работа по проект ИНТЕГРА заедно с партньори от още четири европейски страни. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа  от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.   ИНТЕГРА цели да подобри процеса на интеграция на граждани от трети страни (ГТС) в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия. Заедно с европейските ни  партньорски организации създадохме наръчник за градски интеграционни одити.

Наръчникът съдържа разнообразни инструменти за картографиране и оценка как градовете осигуряват достъп до образование, обучение през целия живот, заетост, настаняване, гражданско и културно участие на гражданите от трети страни. Предназначен е за отговорните длъжностни лица, общински служители, неправителствени организации, образователни институции, мигрантски и ГТС организации, и цялото общество. Методиката може да послужи за одит на общинските политики и практики за интеграция, дава възможности за  идентифициране на пречките за интеграция на ГТС и предлага решения за бъдещи подобрения.

 Електронен вариант можете да намерите на следния линк: https://www.integra-eu.net/images/city_audit_toolkit/Intergra_City_Audit_Toolkit_BG.pdf

Повече информация за всички дейности можете да намерите на страницата на проекта ИНТЕГРА www.integra-eu.net

или на страниците на РискМонитор (www.riskmonitor.bg) и Асоциация за развитие на София (www.sofia-da.eu).