УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото СНЦ “Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“, има удоволствието да Ви покани да участвате в подбор на експерт-лектор за „Провеждане на краткосрочни обучения без присъждане на кредит на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна среда, свързани с изпълнението на  проект „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!“, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изисквания за изпълнение на услугата: Участникът следва участва като лектор в краткосрочни обучения без присъждане на кредит на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна среда. Програмите за обученията са разработени и одобрени от Бенефициентът и лекторът следва да изпълнява програмата и графика, определен от Бенефициента.

Предвидени за провеждане са два вида краткосрочни обучения: двудневни – с 16 академични часа физическо присъствие и тридневни –  с 24 академични часа физическо присъствие. Обучения се провеждат в групи от 8 до 10 обучаеми.

Място на изпълнение на услугата:

Република България

Срок на изпълнение на договора:

Услугите по настоящия подбор, трябва да бъдат изпълнени в период от 8 месеца и по конкретно от 28.06.2021 г. до 31.03.2023 г.

Цена и начин на плащане по договора.

Заплащането на услугите ще се извършва по банков път, по посочена от изпълнителя

банкова сметка в български лева при условията и начина посочени в проекта на договор.

Мотиви за избор на процедурата:

При осъществяване на дейности по проект  „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г., на СНЦ“Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“,  възниква необходимостта от допълнителен експертен състав от лектори, който да провеждат обучения  без присъждане на кредит на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна среда“.

Минимални изисквания за технически и професионални способности на участниците

Образование – висше образование, степен „магистър“ в една от следните области на висшето образование: педагогически науки, социални, стопански и правни науки, изкуства или еквивалентна образователна степен или еквивалентна квалификация за чуждестранни участници или за дипломи, издадени от чуждестранни висши учебни заведения.

Професионален/ специфичен опит в дадената сфера – не по-малко от 3 години.

Доказателствени документи:

  1. Автобиографична справка
  2. Копия на диплома за завършено образование
  3. Копия на трудова /служебна книжка и/или сертификати и/или референции и/или договори и др. доказващи професионален/специфичен опит.
  4. Декларация за съгласие за участие в проекта.Декларация лектор

Срок за подаване на документи за кандидатстване: 24.06.2021г.

Начин на подаване на документите:

  • По имейл: office@arci-ngo.org
  • По пощата или на лично на адрес: гр. София 1505, ул. „Иван Миланов“ № 5, ет.1/ всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа/

Бенефициент: СНЦ “Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“е със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1505, ул. „Иван Миланов“ № 5, ет.1

Контактна информация: тел.: +359 2 9446389, моб. Тел:  +359 889716937, е-mail: office@arci-ngo.org

Основен адрес на Бенефициент: www.arci-ngo.org

Лице за контакти: Цветелина Нешкова – Ръководител проект