УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото СНЦ “Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“, има удоволствието да Ви покани да участвате в подбор на експерт- юрист за предоставяне на правни услуги във връзка с подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител/и по ПМС 160/2016г.“, като част от изпълнението на проект „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г., финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изисквания за изпълнение на услугата: Участникът следва да предоставя юридически консултации и услуги, свързани с изготвяне на документация и провеждане на процедури съгласно ПМС 160/2016г. и по- конкретно:

 • Изготвяне на цялостната документация, юридическо оформяне и прецизиране на същата за избор на изпълнител, съгласно ПМС 160/2016г. , както и постоянни юридически консултации, необходими за текущата дейност на Бенефициента във връзка с тази дейност.
 • Изготвяне на проекти за актове на Възложителя в тази връзка с изпълнението на проекта, юридическо оформяне и прецизиране на проекти за други документи и оферти по ПМС 160/2016г. ;
 • Участие в комисии за разглецдане и оценка на оферти, съгласно ПМС 160/2016г.
 • Юридически консултации по документи и оферти, изпратени от трети лица до Бенефициента във връзка с процедури по ПМС 160/2016г.
 • Изготвяне на правни анализи и становища, по определени от Бенефициента  проблеми, свързани с процедури за избор на изпълнител.
 • Изготвяне на проекти на договори и свързаните с тях допълнителни споразумения и др., свързани с дейността на Бенефициента във връзка с изпълнението на проекта.

Място на изпълнение на услугата: Офис на Сдружение АРГИ – Гр. София 1505, ул. „Иван Миланов“ 5, ет.1.

Срок на изпълнение на договора:

Услугите по настоящия подбор, трябва да бъдат изпълнени в период от 8 месеца и по конкретно от 04.06.2021 г. до 04.02.2022 г.

Цена и начин на плащане по договора.

Заплащането на услугите ще се извършва по банков път, по посочена от изпълнителя

банкова сметка в български лева при условията и начина посочени в проекта на договор.

Мотиви за избор на процедурата:

Дейността на СНЦ“Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“, следва да бъде обезпечена от юридическа помощ за законосъобразност при решаване на въпроси, свързани с процедури по реда на ПМС 160/2016г..

При осъществяване на дейности по проект  „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г., на СНЦ“Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“,  възникват казуси с правна същност във връзка с ПМС 160/2016г., които изискват бързо и законосъобразно вземане на неотложни решения. В тази връзка тъй като Бенефициента не разполага с юрист – специалист, които да осигурява правната дейност по изпълнение на проекта се налага да се привлече външен юрист, които разполага с нужния опит и квалификация в областта на обществените поръчки/избор на изпълнител и/или управление на проекти.

Минимални изисквания за технически и професионални способности на участниците

Образование – висше образование, степен „магистър“ в областта на социални, стопански и правни науки, или еквивалентна образователна степен или еквивалентна квалификация за чуждестранни участници или за дипломи, издадени от чуждестранни висши учебни заведения.

Професионален/ специфичен опит в дадената сфера – не по-малко от 3 години.

Доказателствени документи:

 1. Автобиографична справка
 2. Копия на диплома за завършено образование
 3. Копия на трудова /служебна книжка и/или сертификати и/или референции и/или договори и др. доказващи професионален/специфичен опит.
 4. Декларация за съгласие за участие в проекта. Декларация експерт

Срок за подаване на документи за кандидатстване: 03.06.2021г.

Начин на подаване на документите:

 • По имейл: office@arci-ngo.org
 • По пощата или на лично на адрес: гр. София 1505, ул. „Иван Миланов“ № 5, ет.1/ всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа/

Бенефициент: СНЦ “Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“е със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1505, ул. „Иван Миланов“ № 5, ет.1

Контактна информация: тел.: +359 2 9446389, моб. Тел:  +359 889716937, е-mail: office@arci-ngo.org

Основен адрес на Бенефициент: www.arci-ngo.org

Лице за контакти: Цветелина Нешкова – Ръководител проект