Дата: 13 януари 2015 г.

„Извършване на независим финансов одит по изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № 95899 от 28.12.2012 г. MIS код 564, финансиран по програма Трансгранично сътрудничество Румъния  – България 2007 – 2013“

Финансирането на настоящата услуга е по проект: ”Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш”, MIS код 564, по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Пълният пакет от документи може да бъде изтеглен от следните Интернет страници: www.eufunds.bg,www.arci-ngo.org;

Прогнозна стойност на договора в лева, без ДДС (в цифри) : 39 116, 60

Срок за изпълнение на поръчката: до 60  дни след изтичане на срока на договор за безвъзмездна помощ № 95899 от 28.12.2012 г. MIS код 564, финансиран по програма Трансгранично сътрудничество Румъния  – България 2007 – 2013, т.е. не по-късно от 26.08.2015г.

Крайният срок за подаване на оферти е 16:00 часа местно време на 11 февруари 2015 г. на адреса посочен в поканата: АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, ул. „Москва“ 8, етаж 2

Отварянето на офертите ще се извърши в 13:00 часа на 12 февруари 2015 г., в офиса на АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, ул. “Москва” 8, етаж 2

Контакти за допълнителна информация: АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) – КЛОН СИЛИСТРА, гр. Силистра, телефон/факс: +359 86 820772, електронна поща: cneshkova@arci-ngo.org. Лице за контакт: Доан Хасан- Управител

Пакет с тръжна документация: Линкове:

Публична покана

Решение публична покана