alf_logo_2012-copy

Проект “Различни култури – Общи ценности”

Информация за проекта

Окуражаване на междукултурния диалог и взаимното разбирателство сред младите хора от евро-средиземноморския регион, така че те да придобият уважение към културните специфики и да осъществят обмен на общи ценности.

Проектът се изпълнява от 4 неправителствени организации:  Водещ партньор е „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ), България. Сдружението изпълнява проекта в партньорство с „Бъдещ световен център“, Кипър; „Тунизийска асоциация за културни дейности“, Тунис; „Фондация на балканските имигранти за стопанско проучване и социално подпомагане“, Турция.

Период на изпълнение: 01.09.2016  г. – 31.08.2017 г.

Финансиран от: Фондация за Евро-средиземноморски междукултурен диалог „Анна Линд”

Проектът е насочен към:

 • Ученици и младежи
 • Представители на малцинствени общности

Крайни бенефициенти по проекта са:

 • 20 учители (по 5 от всяка държава)
 • 200 деца на вързаст между 14 и 18 години (10 деца на учител, 50 деца на държава)
 • 40 представители на малцинствата (по 10 от всяка държава)

Основни дейности по проекта:

 1. Разработка и печат на „Методология за провеждане на уроци на тема „Междукултурна осъзнатост“
 2. Обучение на координаторите на всеки партньор по проекта;
 3. Провеждане на Фокус групи, с участието на представители на целевите групи;
 4. Провеждане на уроци с деца и млади хора в различни тематични области съгласно разработената методология,  включително дискусия с децата;
 5. Разработка и отпечатване на Каталог за обмен на познания с цел повишаване на уменията на младите хора;
 6. Организация и провеждане на „Етно Хепънинг“ в страните партньори с участието на децата от различни възрастови групи;
 7. Дейности по организация и управление на проекта.

Очаквани резултати:

 • Разработена „Методология за провеждане на уроци на тема „Междукултурна осъзнатост“;
 • Проведено обучение и обучени 4-ма координатори от организациите – партньори по проекта;
 • Проведени 4 броя фокус групи и 20 учители запознати с важността на междукултурния диалог и методологията за провеждане на уроци за междукултурна осведоменост;
 • 200 деца, взели участие в уроци за културна осведоменост и разнообразие