dee

„Равнопоставеност на половете в предучилищното образование“

Действия, практики и методологии в подкрепа на педагогически специалисти от предучилищна и начална училищна степен за прилагане на теми като равнопоставеност на половете и многообразието при избягване на стереотипите и насилието в образователния процес.

Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ), в партньорство с Автономна провинция Тренто (Италия), Университета в Тренто (Италия), Институт за изследвания на мъжествеността и изследвания на пола (Австрия) и Асоциацията „Спасете детето Щирия“(Австрия) успешно реализирахаме проект „Равнопоставеност на половете в предучилищното образование“(DEE – Diversity, Equality and inclusion in pre-primary Education and care: a gender perspective), финансиран по програма Еразъм +, KA2 Стратегически партньорства за училищно образование.

Приоритет на проекта беше да предложи действия, практики и методологии, които да подпомогнат педагогически специалисти от предучилищна и начална училищна степен за прилагане на теми като равнопоставеност на половете и многообразието при избягване на стереотипите и насилието в образователния процес. Принципът на недискриминация е не само едно от основните права, установени от Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. , но и отправна точка за създаването на качествени предложения за обучение и образование.

В рамките на проекта са разработени: „Наръчник за преподаватели в предучилищна и начална училищна степен“, „Инструментариум за дейности за работа с родители“ и „Препоръки и насоки за работа на педагогическите специалисти в системата на предучилищното образование и за експерти, вземащи решения на национално и международно ниво“. В проекта са обхванати повече от 120 учители, директори и възпитатели от детски градини и предучилищни групи, както и представители на образователни институции, НПО, родители от Австрия, Италия и България

Повече информация и ресурсни материали за разработените по проекта продукти можете да намерите в секция БИБЛИОТЕКА