alf_logo_2012

Име на проекта: “EURO MED Летящата класна стая”, Договор № ALF/CFP/2020/ICD/68

Период на изпълнение: 21.10.2020г. – 31.08.2021г.

Финансиран от: Фондация за Евро-средиземноморски междукултурен диалог „Анна Линд”. Фондацията e създадена през април 2005 г. със седалище в Александрия, Египет. Тя изпълнява междукултурна мисия за насърчаване на знания, взаимно уважение и обмен между народите на региона, в рамките на партньорството EuroMed. Ораганизацията работи като мрежа от 42 национални мрежи, събиращи над четири хиляди организации на гражданското общество, насърчавайки диалога между културите, споделяйки универсални ценности, подкрепяйки участието на гражданите в изграждането на отворени и приобщаващи общества и насърчаване на човешкото измерение на Евро-средиземноморското партньорство.

Проектът се изпълни от 3 неправителствени организации:  Водещ партньор е „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ), България. Сдружението изпълнява проекта в партньорство с „Тунизийска асоциация за културни дейности“, Тунис; „Фондация на балканските имигранти за стопанско проучване и социално подпомагане“, Турция.

Основната цел на проекта е да насърчи междукултурната информираност и взаимното разбирателство сред младите хора от Евро-средиземноморския регион, чрез иновационни образователни методи и подходи, така че те да зачитат спецификата на културата и да обменят общи ценности.

Специфични цели:

 • Подобряване на междукултурния диалог и насърчаване на културното многообразие сред младите хора в Eвро – средиземноморски регион, включително сред хора от уязвими групи.
 • Споделяне на междукултурен опит и ресурси, както и трансфер на добри практики.
 • Използване на иновативни инструменти и методи за междукултурно образование.

Крайни бенефициенти по проекта са:

 • Учители във формалното и неформалното образование – 15 лица.
 • Деца и младежи на възраст между 11-18 години – 900 участници (по 300 деца във всяка страна-партньор), вкл. от деца с увреждания и от малцинствени групи.

Непреки бенефициенти са:

 • Семейства и роднини на включените в дейностите ученици.
 • Представители на гражданското общество.
 • Местни заинтересовани страни.

Основни дейности по проекта:

 1. Обучение на координаторите на всеки партньор по проекта.
 2. Изготвяне на „Методология за разработка на уроци по пет тематични направления: история и археология, музика и танцово изкуство, традиционна кухня, месни празници и занаяти.   Всеки партньор ще разработи 5 сценария на урок и ще заснеме снимки и видеоклипове по темите на уроците.
 3. Изготвяне на обобщено съдържание от 15 урока във виртуална енциклопедия „Euro Med Летящата класна стая“
 4. Провеждане на Фокус групи, с участието на представители на целевите групи;
 5. Тестване на разработените уроци с деца и млади хора в различни тематични области съгласно разработената методология,  включително дискусия с децата;
 6. Организиране и провеждане на информационна кампания за популяризиране на подкрепа на Фондация „Ана Линд“ за постигнатите цели, дейности и резултати.
 7. Дейности по организация и управление на проекта.

Планирани резултати:

 • Разработена „Методология за провеждане на уроци сред ученици в трите държави.
 • Проведено обучение на координаторите от организациите – партньори по проекта;
 • Разработена виртуална енциклопедия „Euro Med Летящата класна стая“. Електронното издание ще бъде достъпно на български, турски, арабски и френски език.
 • Проведени 3 броя фокус групи и 15 учители запознати с важността на междукултурния диалог и методологията за провеждане на уроци за междукултурна осведоменост;
 • 900 деца, взели участие в уроци за културна осведоменост и разнообразие.