Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) започна изпълнението на проект  Докосни Света – Глобално гражданско образование за най-малките!

Общата цел на проекта е подпомагане на придобиването на нови знания и умения на  педагогическите специалисти от училищна и предучилищна възраст, които са необходими, за да бъде подкрепено устойчивото развитие, включително чрез: образование за устойчиво развитие и Глобалното гражданско образование (ГГО). 

Проектът предвижда провеждане на информационна кампания и обучение за педагози в предучилища и начална училищна степен, със съвместното участие на представители на частния сектор и родители.  Планираните дейностите са:

  • Дейност 1 – “Информационна кампания“ сред населението в община Силистра. Кампанията ще популяризира идеята на проекта, както и концепцията за ГГО
  • Дейност 2 – “Провеждане на обучение“ в гр. Силистра за учители и директори на детски  градини и начални училища, представители на частния сектор, НПО, родители. Чрез интерактивни методи, ролеви игри, решаване на казуси, групови дискусии, групова работа, участниците ще се запознаят с принципите, методите и подходите при реализирането на идеята на ГГО.
  • Дейност 3 – “Хепънинг “Докосни света“- еднодневно събитие, с най-малко 100 участника.

Очаквани резултати:

– Проведена информационна кампания сред населението на община Силистра за популяризиране на проектната идея и концепцията на ГГО.
–  50 участници (учители и ръководители на детски градини и начални училища, представители на бизнес сектора, неправителствени организации, родители) са обучени в принципите на ГГО.