inclusion-g0e9484c5a_1920

“Разработване и актуализиране на стратегии, планови и аналитични документи и др. на образователните институции-партньори за работа в мултикултурна среда”е част от изпълнение на Дейност 1 по проект Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г. Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Реализацията на дейността цели да подпомогне 18 – те образователни институции – партньори в процесите на идентифициране на техните нужди по отношение подобряване на работата в мултикултурна среда, както и да набележи конкретни мерки и дейности, чрез разработване на планови, програмнии и стратегически документи за повишаване на качеството на образованието в среда, включваща етническото разнообразие. Експерти от училищата и детските градини -партньори разработиха общо 36 интелектуални продукта, в т.ч.:Програми за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи и Програми за работа с родители, Програма за интерактивни методи и техники за формиране на знания и умения за работа в мултикултурна среда, Програма за превенция на ранното напускане, Стратегия за изграждане на позитивна мултикултурна среда, Инструментариум за идентифициране на ученици в риск от отпадане, Механизъм за намаляване на броя на отсъствията по неуважителни причини и задържане на учениците, План за противодействие на тормоза в училище и др. Всички разработени документи и материали са налични на сайтовете на партньорите тук: