IMG_2370

Незабравимо лято 2021г.! Повече от 380 учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини от цялата страна взеха участие в краткосрочни обучения за работа в мултикултурна образователна среда. Обученията се проведоха в гр. Банско в периода юли – октомври 2021г. и са част от изпълнението на проект Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г. Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Включени в обученията са екипите на:

Целта на проекта е да повиши професионалните компетентности и да осигури успешни практики за всеки учител, така, че педагозите да могат по-лесно и качествено да отговорят на нуждите на децата и учениците, като повишаване на мотивацията за учене и подобряване на резултатите в образователния процес, подкрепа на културната идентичност, създаване на подходящ социално-психологически климат в училището и обществото. През 2022-2023г. са предвидени допълнителни обучения с присъждане на квалфикацонен кредит на педагогическите спецалисти, като темите са подбрани и разработени на база идентифицирани нужди и потребности в отделните екипи на партньорските организации. Част от темите са насочени към “Мотивация за учене при учениците с различна степен на обучаемост”, “Активно учене–интеграция на знания и емоции в образователния процес”,  “Kак да работим с родителите–стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството”,  “Подходи за работа в мултикултурна среда – образователен театър”, “Възпитание в общочовешки ценности”, „Глобално образование за глобално гражданство“.IMG_2310IMG_2764IMG_2773IMG_2235IMG_2150IMG_2115IMG_2468IMG_2514IMG_2390244995115_390787886105751_4627744022190060626_nIMG_1811IMG_2621IMG_2694IMG_2267