Active-citizens-fund@2x

Проект:  “Новите граждани на България“

Период на изпълнение: 01.08.2022г. – 31.07.2023г.

Проектът “Новите граждани на България“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 22 281 евро, предоставена от Исландия,  Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Проектът се изпълнява от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) в партньорство със Сдружение “Граждани +” от гр. Добрич.

Основна цел на проекта: реално въвличане на украинските бежанци в обществения живот на общините от областите Силистра и Добрич, като се създадат конкретни механизми за повишаване на осведомеността им и застъпничество за техни права и интереси. Проектът ще ги насърчи и овласти да се чувстват равностойни и полезни участници в социалния и културен живот на населените места, където пребивават.

Проектни дейности: Чрез срещи, семинари и други дейности ще се обхванат пряко част от бежанците и ще се проучат техните интереси и нагласи, и се обучат техни представители в застъпничество за нуждите на общностите им, както чрез гражданските застъпнически съвети, така и чрез участие като членове и доброволци в
гражданските инициативи на местните НПО. Друга, по-значителна, част от бежанците ще бъдат достигнати чрез комуникационните дейности на проекта в социалните медии, в които те общуват, като им бъдат представени резултатите от проекта и възможностите за участие. Местните граждански организации са целева група на проекта, защото те ще бъдат мост и среда за комуникация между украинските бежанци и широката общественост, както и органите на местно самоуправление и други институции, към които са насочени техните застъпнически
кампании.

Целеви групи:

  • граждански организации – 20 бр.
  • бежанци, мигранти, търсещи убежище – 500 лица