city-107599_640

С договор от 25.08.2020г. между Община град Добрич и Сдружение “Алианс за регионални и граждански инициативи” започна разработката на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) на Община град Добрич за периода 2021 – 2027г.

ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като ще се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.

Планът за интегрирано развитие на общината ще бъдe разработен в съответствие с целите на Кохезионната политика на ЕС за периода 2021 – 2027 г. така, че да допринася в максимална степен към цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

ПИРО като стратегически документи обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.