IMG_1548

56 педагогически специалисти от СУ “Христо Ботев” гр. Ихтиман участваха в обучение за повишаване на квалификцията за работа в мултикултурна образователна среда. Събитието се проведе в периода 1-3 юли 2021г. в гр. Банско под надслов “Летящата класна стая”.
Работа с деца от етнически малцинства, взаимодействие със семейството и местната общност, преодоляване на стериотипите, екипната работа с различни култури, използване на разнообразни културни форми в образователния процес,и др. са само част от под-темите, върху който учителите работиха, дискитураха и планираха дейности в дългосрочена переспектива.

Обученията са част от изпълнение на проект Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г. Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.