IMG_4497

През месец март 2022г. в област Силистра се проведоха поредица от обучения с присъждане на 1 квалификационен кредит, участие в които взеха педагогически специалисти от ОбУ “Св.Кл.Охридски”, с Проф.Иширково, ПГСС – с.Ситово, ПЗГ “Добружда”, ПГГТ “Ев.Георгиев” и ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Силистра- партньори в изпълнението на проект Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г. Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Темата на обученията беше “Активно учене – интеграция на знания и емоции в образователния процес”, УИН 50410013.

Учители и директори на училища се запознаха с разликите между традиционния модел на обучение и този на
активното обучение. Фокусът беше върху това, как да бъдат стимулирани представители на образователните
институции в прилагане на интерактивните форми на педагогическо взаимодействие, с оглед оптимално
въвличане и овластяването на участниците като субекти в учебния процес.