Публична покана за избор на изпълнител с предмет “Осигуряване на логистика при провеждането на краткосрочни тридневни обучения без присъждане на кредит на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна среда, свързани с изпълнението на дейностите по проект „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване“, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.”.  (още…)