migration-color-jpeg

Име на проект: “Очите на надеждата”

Период на изпълнение: 01.09.2020-31.12.2020г.

Финансиран от: Проект “SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU“, Договор No. CSO-LA/2018/401-798, финансиран от Европейската комисия. В България Глобалния проект се изпълнява от Българска Платформа за еждународно развитие, която е и организация – подизпълнител. 

Цели на проекта: Да повиши осведомеността и информираността сред местните общности относно Целите за устойчиво развитие (ЦУР) и миграцията, да подкрепи и мобилизира широк кръг заинтересовани страни на национално и регионално ниво за постигане на Целите, да осигурят подкрепяща среда за взаимодействие между местни/публични власти, НПО, представители на бизнеса, на образователни, културни и социални институции, да насърчи устойчивото развитие и връзката му с миграцията, чрез извеждане на първостепенната роля на всеки гражданин в процеса на постигане на ЦУР 2030. 

Целеви групи: Представители на образователни, културни и социални институции в общините Пловдив, Търговище и София-град, деца и младежи с увреден слух, представители на местни/публични власти,НПО, представители на бизнеса. 

Предвидени дейности: 

 

  1. Провеждане на обучителни семинари в градовете Пловдив, Търговище и София. 
  2. Провждане на инициативи с образователен характер сред деца и младежи с увреден слух
  3. Дейности за информация и публичност

Очаквани резултати:

  1. Подобрени познанията на участниците за ЦУР и тяхната значимост за миграцията,  осъзнати междупредметни връзки между глобалните процеси и националния контекст. 

2. Повишаване на осведомеността сред широката общественост и ангажираността на хората, с фокус лица с увреден слух за насърчаване на ЦУР и връзката им с миграцията. 

3. Проведени 6 бр. събития за 240 участници.

4. Проведена информационна кампания на национално ниво.

Повече информация за проект “SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU” тук: https://bpid.eu