15_we are all_equal

Име на проекта: “Всички сме еднакви, всички сме различни”

Финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за НПО – България 2008 -2010 в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Основната цел беше подкрепа за развитие на гражданското общество в смесените етнически райони чрез ангажиране на четири училищни общности в намаляването на случаите на дискриминационно поведение на етническа основа и нарушение на правата на човека в областта на образованието. В рамките на проекта разработихме Методика за «образователен театър»  и обучихме преподаватели, за нейното приложение. Методиката включва реализация на игрови форми за размяна на статуквото между етническите общности. Така участниците емоционално «влизат в ролята» на другия и започват да виждат и усещат света с «неговите сетива». Методиката се прилага и до сега в училищни общности в цялата страна. Проектните дейности обхващаха провеждане на мултикултурни занимания под надслов „Детски партита по толерантност” с участието на смесени групи деца от избраните училища и родители от Ихтиман, Ситово, Силистра. Проведоха се много съвместни спортни и арт инициативи. Участие в проекта взеха повече от 500 човека.

16_MATRA_KAP

Име на проекта: „Заедно можем повече”

Период на изпълнение: 01.08.2007 до 01.02.2008 г.

Финансиран от: програма МАТРА/КАП

Дейности включваха доставка на оборудване и обзавеждане на кабинет в СОУ “Димчо Дебелянов”, функциониращ като дневен център за работа с деца със специфични потребности. Психолог, рехабилитатор, логопед, социален педагог и ресурсен учител предоставяха ежедневна специализирана помощ за децата и техните семейства. Организирахме еднодневна кръгла маса за представяне на иновативни модели и мерки за активно социалното включване на децата. Организирахме предоставянето на услугите, по начин който да дава едновременно специфична грижа и социално общуване. Родителите бяха мотивирани участници в работата. Проведохме обучителни семинари с широк кръг участници: родители, учители от детските градини и училищата, общински служители, педиатри, медии. Благодарение на тясното взаимодействие с общината и педагозите от всички училища на територията на Ихтиман, сформирахме междусекторен комитет, който продължи дейността на детския център за деца със специфични потребности и след приключване на проектното финансиране.