5_Leadership&motivation

Име на проекта: “Лидерство и мотивация – призвание или професия”, 2007CB16IPO007 – 2012 – 3 – 42

Период на изпълнение: 19.12.2013 г.– 18.12.2014 г.

Финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Македония, CCI Number: 2007CB16IPO007

Проектът се изпълни от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – клон Благоевград, България и Фондация за развитие на малките и средни предприятия – Куманово, Македония

Обща цел:

“Да подкрепи териториалното сближаване на региона, конкурентоспособността и устойчивостта за развитието чрез подкрепа за сътрудничество, сближаване между хората и общностите, подобряване на качеството на живот и ефективно използване на общите ресурси.” (още…)

6_Cultural heritage

Име на проекта: „Културно наследство – актив за трансгранично сближаване и просперитет“, 2007CB16IPO008 – 2011 – 2 – 022;

Специфични цели:

Укрепване на трансграничното сътрудничество чрез създаване на съвместни, нови културни услуги и продукти в района Хасково – Къркарели;

Създаване на информационна мрежа за развитие и популяризиране на общото културно наследство;

Валоризация на културните ресурси с помощта на ИКТ.

www.takeatour.arci-ngo.org/

8_equal_opportunities

Име на проекта: Еднакви възможности за заетост, 2007CB16IPO008-2009-1-070

Специфични цели:

 • Подобряване на квалификацията на безработните хора и увеличаване на възможностите за заетост;
 • Въвеждане на нови форми за професионално компютърно обучение в трансграничния регион;
 • Създаване на устойчиви партньорства между образователни институции, организации и бизнеса в трансграничния регион.

www.trainyourself.eu

7_Social_cohesion

2007CB16IPO007 – 2011 – 2 – 12

Период на изпълнение: 23.07.2012 г.– 22.07.2013 г.

Финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Македония, CCI Number: 2007CB16IPO007

Проектът се изпълни от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – клон Благоевград, България иФондация за развитие на малките и средни предприятия – Куманово, Македония

Обща цел:

“Насърчаване на икономическия потенциал и социалното сближаване в трансграничния регион Благоевград – Куманово” (още…)

9_electronic_challenge

Име на проекта: Електронно предизвикателство за модерно обучение, 2007CB16IPO007-2009-1-011

Специфични цели:

 • Подобряване на качеството на предлаганите услуги в сферата на туризма;
 • Въвеждане на нови форми на професионално обучение в сферата на туризма в трансграничния регион;
 • Създаване на устойчиви форми на партньорство между образователните институции, организации и бизнеса в трансграничния регион.

www.trainyourself.org

10_One_cross-border_REgion

Име на проекта: Един трансграничен регион – една европейска дестинация, MIS etc code: 643

Специфични цели:

 • Укрепване на трансграничното сътрудничество в областта на алтернативния туризъм и работа в мрежа;
 • Разработване и предлагане на съвместен туристически продукт за района Силистра-Кълъраш;
 • Подобряване имиджа на региона Силистра-Кълъраш като съвместна дестинация за алтернативен туризъм, основаващ се на местните предимства.

www.cbctourist.eu

11_Organic_farming

Име на проекта: Органичното земеделие – предизвикателство  или отговорност за нашата природа, 2007 CB 16IPO006 – 2009 – 1-030

Цели на проекта:

 • Да се подобри предприемачеството и развитието на съвместни българо-сръбски малки и средни предприятия в областта на биологичното земеделие;
 • Специфичната цел е да се подобри микро икономически климат чрез засилване на развитието на биологичното земеделие като устойчив и бързо разрастващ се сектор в икономиката

www.rabc-vidin.com

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Име на проекта: MedPlanet – Мрежа за сътрудничество между билкопроизводители за подобряване на сравнителните предимства в трансгранична зона Калараш – Силистра за постигане на устойчиво развитие“

Финансиран от: Програма ТГС Румъния — България 2007-2013

Изпълнява се в партньорство от пет партньорски организации, като водещ е Националният институт за изследване и развитие на биологичните науки в Букурещ. От румънска страна участват още два други института, като тяхната основна задача е научно да докажат приложимостта на билкопроизводството за Румъния и по-специално окръг Кълъраш. АРГИ– Силистра” участва като партньор от българска страна заедно с Фондация „Нов век”, Алфатар. (още…)

13_Green_transport

Име на проекта: Зелен транспорт – въвеждане на устойчиви форми на транспорт посредством обмен на опит и добри практики

Период на изпълнение: 10.04.2009 г. – 08.10.2010 г.

Финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“, BG161РО001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”

Проектът се изпълни от: Община Благоевград, България в партньорство с Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ), България, Община Секешфехервар, Унгария и Алба Региа Ифюшаги и Сабадидьош Едешулет (АРИСЗ), Унгария.

Цели на проекта:

 • Да изгради ефективно партньорство между двете общини и двете нестопански организации за споделяне на добри практики в областта на транспорта и управлението на трафика;
 • Да анализира възможностите за устойчив транспорт в община Благоевград – в това число изграждането на велоалеи, стойки и въвеждане на услугата „колела под наем”.

(още…)

14_From_seeds_to_bunch

Име на проекта: “From seeds to bunch and bunch to world”

Финансиран по програма “Младежта в действие”

Проектни партньори: водещ партньор е турска неправителствена организация и партньори от България (АРГИ), Литва, Полша и Естония.

Мисията на проекта е обмен между различни култури, религии и етнически групи, обединени от идеята, че всички ние уповавайки се на корените си, градим и размножаваме даровете на земята.